04/12/2023

Advies - Verzamelbesluit faunabeheer

jager_in_veld
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad ontving de adviesvraag over het voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over soorten, soortenschade, wapens, visserij en jacht, tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen en tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten op vrijdag 27 oktober. Het betrof een adviesvraag over een verzamelbesluit, waarin dus een groot en divers aantal wijzigingen aan de regelgeving werd opgenomen.

Een eerste deel handelt over het instellen van captatieverboden voor oppervlaktewater tijdens periodes van aanhoudende droogte en dit met het oog op het voorkomen van schade aan de natuur (beschermde vegetaties). De Raad wees in het verleden al op het bestaan van de aparte procedures voor drinkwater, onbevaarbare en bevaarbare waterlopen en stelde de wenselijkheid en werkbaarheid daarvan in vraag, vanwege de noodzaak van “eenheid van commando” in crisissituaties. De Raad staat dus weliswaar achter verhoogde aandacht voor de bescherming van natuur in tijden van aanhoudende droogte, maar beveelt aan om te voorzien in één geïntegreerde procedure en één adviesinstantie, met een brede scope en een robuuste rechtsbasis. Op deze manier kan aan alle betrokken actoren rechtszekerheid geboden worden en kan alle nodige kennis bijeengebracht. 

Inzake het gebruik van hulpmiddelen op wapens, door sommige ambtenaren van het ANB, vraagt de Minaraad om op te nemen dat dit enkel van toepassing kan zijn in het kader van de uitvoering van het varkenspestbestrijdingsplan, zoals verwoord in het verslag aan de Vlaamse Regering.
 
Wat de wijzigingsvoorstellen aan het Soortenbesluit betreft hebben de actoren in de Raad tegengestelde meningen over de wijzigingen inzake de invoering van dode specimens, over de toevoeging van goudjakhals aan bijlage 1, categorie 2, en over de wijzigingen aan de opvangcentra voor vogels en wilde dieren. De Raad vraagt om de wijzigingen met mogelijke impact op beheer en bestrijding van invasieve uitheemse soorten niet door te voeren.
 
In het kader van de wijzingen aan de visserij vraagt de Raad om bijkomende beschermingsbepalingen voor de aal gelet op de precaire situatie ervan. Ook inzake de wijzigingen aan de jachtwetgeving is de Raad op veel punten verdeeld. Wat betreft de bekendmaking van natuurbeheerplannen vraagt de Raad vooral naar een vlotte procedure.
 
Bijkomend aan wat met dit besluit voorligt, vraagt de Raad om de subsidies ad nominatum aan Hubertusvereniging Vlaanderen te indexeren. En afsluitend wensen enkele Raadspartners nog standpunten in te nemen die kaderen in het jachtopeningsbesluit, met name het al dan niet doorvoeren van het (tijdelijk) sluiten van de jacht op de patrijs.
 
Voka en UNIZO onthouden zich bij het volledige advies, met uitzondering van het deel over de captatieverboden.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid