05/05/2023

Advies - Vervoersnetwerken CO2 via pijpleidingen in Vlaanderen

pijpleiding-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad bracht advies uit over het ontwerp van decreet betreffende het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest. De Minaraad vindt de uitbouw van infrastructuur voor CCUS een strategische noodzaak en bevestigt dat een regelgevend kader voor CO2-transport noodzakelijk is. Europese steunmaatregelen en marktcreatie verschaffen weliswaar belangrijke prikkels, maar leiden niet noodzakelijk tot een optimale marktorganisatie voor het beoogde CO2-transport.

Wat de beoogde structuur van het netwerk betreft, wijst de Minaraad op de onuitgeklaarde kwestie inzake horizontale ‘bundling’ of ‘unbundling’ (hier is er een punt van onenigheid). De vierjaarlijkse ontwikkelingsplannen zouden meer performance-based moeten zijn, in functie van klimaatdoelen en mede in de context van het programma ‘Klimaatsprong’. Het bereik van de te consulteren partijen moet worden verbreed in relatie tot het ruimere achterland dat men zou willen bedienen. Voor wat de regulator aangaat vraagt de Minaraad om de regulerende, de studie- en de rapportagerol van de VREG te verbreden. 

Algemeen wijst de Raad er op dat het ruimtelijke en omgevingsaspect van deze zaak niet te onderschatten valt. De Raad pleit voor een zo eenvoudig mogelijke ‘setting’, gestoeld op een ruimtelijke visie, en die marge laat voor effectinschatting en inspraak. Aangezien nu al sommige ETS-plichtige installaties ingeplant zijn op plaatsen waar het niet evident is om aan te sluiten bij een cluster, zullen er in die gevallen keuzes moeten worden gemaakt. In verband met de voorgenomen ‘veiligheidseisen’ zal onderzocht moeten worden of VLAREM en/of andere regelgeving moeten bijgesteld worden.

 

Klik hier voor het advies

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid