30/08/2019

Advies van de Minaraad betreffende natuurreservaten

Terug naar artikeloverzicht

Vierde uitbreiding van het natuurreservaat E-013 Hageven te Lommel en Pelt

Op 18 juli 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-013 “Hageven”  te Lommel en Pelt.

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.  

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR.  Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.  

Boerenbond

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.

Boerenbond is van mening dat de beschrijving van de uitbreiding van het visiegebied heel beperkt is en dat de redenen hiervoor niet duidelijk zijn. De uitbreiding omvat alle VEN-, groen-, natuur-, reservaat-, bos- en bosuitbreidingsgebieden in de directe omgeving – Natuurpunt heeft hier maar een erg beperkt aantal percelen in eigendom, bovendien veelal aangekocht na indiening van dit dossier. In de buurt van het Hageven-Turfven liggen ook heel wat actieve landbouwbedrijven en de invloed van de uitbreiding van het visiegebied is voor Boerenbond niet duidelijk.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Natuurpunt volgt voor het voorstel van perimeter voor Hageven, met name de afbakening van het Natura 2000-netwerk. Daarnaast heeft Natuurpunt reeds antwoorden gegeven op de conclusies van het ANB advies.  

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus vereniging Vlaanderen stelt vast dat de beheerders van de erkende en te erkennen percelen de intentie hebben om een geïntegreerd beheer te doen. Daarbij voorzien zij de mogelijkheid om soorten die wild/faunaschade kunnen veroorzaken te reguleren. In dit gebied bleek reeds dat het beheer van het everzwijn een noodzaak is om o.a. Europese doelen betreffende vogelrichtlijn en habitatrichtlijn te kunnen bereiken. Het opnemen van de mogelijkheid van de bijzondere jacht en de bestrijding is een goed gegeven. Echter een beheer kan/mag niet uitsluitend gebaseerd zijn op noodmaatregelen, doch wel om een totaal beheer. Daarom pleit HVV er dan ook voor dat men bij het geïntegreerde beheer inzet op een gewone jacht op het wilde zwijn waarbij goed wordt nagedacht over de jachtstrategie en de momenten van bejagen. 

In het voorliggende dossier wordt niet verwezen naar een faunabeheerplan dat noodzakelijk is bij de uitvoering van de ‘bijzondere jacht’ op o.a. het everzwijn. Een terugkoppeling naar dit dossier lijkt ons noodzakelijk om in één beeld het totale beheer te zien. In dit faunabeheerplan zal o.a. de jachtstrategie opgenomen zitten, die duidelijk laat zien welke inzet men doet om de populatie everzwijn te reguleren.

Tot slot verwijst HVV nog naar het grotere geheel dat grensoverschrijdend is. Ook in Nederland loopt dit natuurgebied door en worden doelen en maatregelen opgesteld. Dit geldt trouwens ook voor het faunabeheer (o.a. everzwijn) een terugkoppeling of integrering met deze visies, doelen en maatregelen kunnen we niet onmiddellijk lezen in het dossier. 

Vierde uitbreiding van het reservaat E-013 Hageven te Lommel en Pelt

 


Vijfde uitbreiding van het natuurreservaat E-125 Wellemeersen te Aalst en Denderleeuw

Op 22 juli 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-125 “Wellemeersen”  te Aalst en Denderleeuw.

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.  

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR.  Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.  

Boerenbond

Boerenbond formuleert geen opmerkingen bij dit dossier

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus vereniging Vlaanderen stelt vast dat de beheerders van de erkende en te erkennen percelen de intentie hebben om een geïntegreerd beheer te doen. Daarbij voorzien zij de mogelijkheid om soorten die wild/fauna schade kunnen veroorzaken te reguleren. Tegelijkertijd wordt onder hoofdstuk 7 echter expliciet aangegeven dat het doden van dieren die wildschade kunnen veroorzaken niet wordt toegestaan. Een discrepantie in dit hoofdstuk 7 waardoor het bij de uitvoer van het beheer onmogelijk wordt om terug te vinden waarvoor nu wel dan niet een ontheffing wordt gevraagd en verkregen. HVV roept dan ook op om meer duidelijkheid te hebben en zo de omliggende beheerders/gebruikers van het buitengebied (vb. landbouwers) meer zekerheid te geven over de mogelijkheden. 

Vijfde uitbreiding van het reservaat E-125 Wellemeersen te Aalst en Denderleeuw

extra info:   Start openbaar onderzoek projectrapport natuurinrichtingsproject Wellemeersen

 


Vierde uitbreiding van het natuurreservaat E-156 Vallei van de Grote Nete te Herselt, Hulshout en Westerlo

Op 15 juli 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-156 “Vallei van de Grote Nete in Herselt, Hulshout en Westerlo”  te Herselt, Hulshout en Westerlo. 

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).  

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.  

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR.  Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.  

Boerenbond

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.

De uitbreiding van het visiegebied baart Boerenbond zorgen. Volgens ANB wordt er nergens HAG aangesneden. Dat klopt, maar er in dit gebied is een GRUP lopende dat weldra in de ontwerpfase zal gaan. Hier zijn wel enkele delen aangeduid als landbouwgebied (zowel zuiver landbouwgebied als natuurgebied), deze delen zullen dus wel “herbevestigd” worden. Boerenbond stelt daarom voor om de landbouwgebieden uit het visiegebied te halen of met deze erkenningsaanvraag te wachten tot het GRUP definitief is goedgekeurd.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Na controle van het voorgestelde visiegebied ten opzichte van het in procedure zijnde “GRUP Vallei van de Grote Nete van Zammelsbroek tot Heist-op-den-Berg”, komt Natuurpunt tot de vaststelling dat het visiegebied zich enkel uitstrekt over een beperkt aantal percelen in landbouwbestemming met overdruk. De toelichtingsnota van het GRUP leest “Het in overdruk aangeduide gebied is een natuurverwevingsgebied waarbij de functies natuurbehoud en landbouw nevengeschikt zijn.”

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus vereniging Vlaanderen stelt vast dat de beheerders van de erkende en te erkennen percelen de intentie hebben om een geïntegreerd beheer te doen. Daarbij voorzien zij de mogelijkheid om soorten die wildschade kunnen veroorzaken te reguleren. Hierbij worden termen als jacht, bestrijding en bijzondere jacht wel vaak in de verkeerde context gebruikt in het dossier. Met deze ontheffing wordt het mogelijk om schade veroorzaakt door jachtwildsoorten op omliggende percelen uit te voeren. Echter ANB geeft in haar nota aan dat ‘jacht en bijzondere’ jacht niet mogelijk zijn in een ‘erkend natuurreservaat’. Dit in tegenstelling met wat artikel 35 van het natuurdecreet aangeeft. De verbodsbepalingen geven inderdaad aan dat het doden van dieren niet is toegestaan, doch in hetzelfde artikel staat ook vermeld dat ontheffingen mogelijk zijn. Jacht en bijzondere jacht zijn via ontheffing dus wel degelijk mogelijk. HVV pleit er dan ook voor om de gevraagde mogelijkheid tot geïntegreerd beheer, daadwerkelijk toe te staan bij de erkenning van de percelen.

Vierde uitbreiding van het reservaat E-156 Vallei van de Grote Nete te Herselt, Hulshout en Westerlo

 


Zesde uitbreiding van het natuurreservaat E-086 Vallei van de Grote Nete te Berlaar, Lier en Nijlen

Op 9 juli 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-086 “Vallei van de Grote Nete” te Berlaar, Lier en Nijlen.

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.  

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR.  Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.  

Landelijk Vlaanderen stelt bovendien vast dat erkenning wordt gevraagd voor erg versnipperde percelen waarvan de vraag kan gesteld worden of ze wel elk aan de nodige criteria beantwoorden.

Boerenbond

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.

De uitbreiding van het visiegebied baart Boerenbond zorgen. Volgens ANB wordt er nauwelijks HAG aangesneden. Het valt op dat het visiegebied heel sterk wordt uitgebreid en dat er hier zeer veel landbouwgebied in ligt. We vragen om de gronden in landbouwgebruik hieruit schrappen.

Er zijn enkele bedrijfszetels of andere landbouwinfrastructuren aanwezig in het plangebied. Daarvan is het Boerenbond niet duidelijk of deze in het visiegebied vallen of niet. Boerenbond kreeg hierover graag duidelijkheid. Boerenbond stelt dat de bedrijfszetels/huiskavels uit het visiegebied gesneden moeten worden.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Natuurpunt stelt dat een aantal percelen opgenomen in dit dossier in landbouwgebruik zijn met een gebruikovereenkomst, maar dat deze net een voorbeeld zijn van hoe goede samenwerking leidt tot een win-win voor landbouwers evenals voor de natuur. Het niet erkenbaar zijn van deze percelen zou net deze win-win situatie onder sterke druk zetten. De ligging in een “zone voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut” maakt dat ook natuur zone-eigen is en versterkt onze keuze voor samenwerking landbouwer-natuur.

De gebruiksovereenkomsten zijn opgestuurd naar het ANB.

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus vereniging Vlaanderen stelt vast dat de beheerders van de erkende en te erkennen percelen de intentie hebben om een geïntegreerd beheer te doen. Daarbij voorzien zij de mogelijkheid om soorten die wild/fauna schade kunnen veroorzaken te reguleren maar wordt ook expliciet gevraagd om voor een aantal soorten de gewone jacht als recreatief medegebruik toe te staan. Met deze ontheffing wordt het mogelijk om een geïntegreerd natuurbeheer te doen, waarbij natuurbeheer en medegebruik samen en gedragen tot hun recht kunnen komen. Echter ANB geeft in haar nota aan dat ‘jacht en bijzondere’ jacht niet mogelijk zijn in een ‘erkend natuurreservaat’. Dit in tegenstelling met wat artikel 35 van het natuurdecreet aangeeft. De verbodsbepalingen geven inderdaad aan dat het doden van dieren niet is toegestaan, doch in hetzelfde artikel staat ook vermeld dat ontheffingen mogelijk zijn. Jacht en bijzondere jacht zijn via ontheffing dus wel degelijk mogelijk. HVV pleit er dan ook voor om de gevraagde mogelijkheid tot geïntegreerd beheer, daadwerkelijk toe te staan. Op vele van de percelen lopen op dit moment reeds schriftelijke overeenkomsten met jagers, dewelke met de erkenning van dit reservaat niet zomaar verbroken kunnen worden.

In het aangeleverde dossier aan de Minaraad zat ook een ‘aanpassing van het dossier’ vervat. De inhoud hiervan is niet altijd duidelijk, daarenboven wordt verwezen naar de uitbreiding 6, terwijl dit dossier een 5de uitbreiding betreft. Natuurpunt geeft aan akkoord te zijn met de aanpassingen aan de ontheffingen, doch nergens in het aangeleverde dossier kunnen wij de concrete aanpassingen zien. Daarenboven vernam HVV wij van het lokale beheersteam van Natuurpunt dat zij niet op de hoogte zijn van de eventuele toestemming van Natuurpunt centraal om de ontheffing van jacht te laten vallen. HVV roept dan ook op om in dit dossier de bestaande contracten te laten gelden en de ontheffing tot bejaging mee op te nemen in de erkenning.

Zesde uitbreiding van het natuurreservaat E-086 Vallei van de Grote Nete te Berlaar, Lier en Nijlen

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid