01/02/2023

Advies - Milieukwaliteitsnormen lucht en water (Vlarem)

luchtbehandeling
Terug naar artikeloverzicht

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, beter gekend als VLAREM, wordt regelmatig bijgesteld door de Vlaamse Regering. Aldus legde minister Demir aan de Minaraad een wijzigingsbesluit voor dat vooral milieukwaliteitsnormen voor lucht en water actualiseert.

In het besluit worden vooreerst de bepalingen over de depositie (stofneerslag) van zware metalen gewijzigd. De Minaraad begrijpt dat dit nodig is, omdat overgegaan wordt naar een nieuwe bemonsterings- en analysemethode volgens een EN-norm. Ze vraagt daarbij wel om de afspraken in bestaande vergunningen te respecteren, tenzij zou overgegaan worden tot een evaluatie zoals voorzien in de regelgeving. Daarnaast vraagt de raad om het studiewerk toe te lichten aan de actoren en om een redelijke overgangstermijn te voorzien voor de technische aanpassingen bij bedrijven.

Verder wordt er voor oppervlaktewater een afzonderlijk normenkader ingevoerd voor de grachten, die tot nu onder het kader van de kleine waterlopen vallen. Dit hangt samen met de intentie om deze grachten niet langer het statuut van ‘waterlichaam’ toe te kennen. De raad vindt dat er eerst meer duidelijkheid nodig is over de gevolgen van die intentie, voor er stappen gezet worden om dit te faciliteren, en formuleert daarom een voorbehoud.

Tenslotte worden een aantal milieukwaliteitsnormen (MKN) aangepast die gelden in oppervlaktewater en waterbodems. De raad apprecieert de vroege betrokkenheid bij het proces en de informatie die ter beschikking is gesteld, en formuleert enkele verbetervoorstellen bij die informatiefiches. De Minaraad vraagt ook om te motiveren waarom de normaanpassingen voor molybdeen en dimethoaat die zijn opgenomen in het goedgekeurde stroomgebiedbeheerplan, nu niet zijn weerhouden.

 

Advies over de milieukwaliteitsnormen lucht en water

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid