28/11/2023

Advies - Invulling gemeentelijke saneringsverplichting (met SERV)

rioolputje
Terug naar artikeloverzicht

De uitdagingen op vlak van waterzuivering zijn groot en een tempoversnelling is nodig. Het ontwerpbesluit invulling gemeentelijke saneringsverplichting is een stap in de goede richting, door de opmaak van een meerjarenplanning die samen spoort met de gemeentelijke beleids- en beheerscyclus. Ook de specifieke aandacht voor asset management, de uitrol van IBA’s en aanpak van overstorten zijn positief.

Het besluit bevat echter onvoldoende garanties voor de realisatie van de doelen uit het derde stroomgebiedsbeheerplan en van de Kaderrichtlijn Water. Dit zorgt niet alleen voor ecologische problemen, maar kan ook impact hebben op de vergunningverlening voor ondernemingen zowel in industrie als landbouw. Het is dus belangrijk dat aangekondigde maatregelen ook effectief uitgevoerd worden zodat plandoelstellingen gehaald worden.

Een sluitende regeling voor de financiering van de waterzuivering, is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Daarnaast formuleren Minaraad en SERV in dit advies aanbevelingen voor dit besluit.

Met betrekking tot de collectieve saneringsinfrastructuur vragen de Raden om in het besluit te verwijzen naar de specifieke reductiedoelstellingen uit het stroomgebiedsbeheerplan en om ook de ambities in overeenstemming te brengen met de timing uit dat plan. Daarnaast willen de Raden garanties om de reductiedoelen daadwerkelijk te halen en sterker toezicht op achterblijvende rioolbeheerders.

Een deel van het hemelwaterbeheer wordt uitdrukkelijk onderdeel van de gemeentelijke saneringsopdracht. De Raden vragen om de risico’s inzake de financiering af te dekken en te verzekeren dat verschillende financieringsbronnen niet zullen leiden tot suboptimale oplossingen. Een meer structurele verankering van het hemelwater in het beleid moet overwogen worden.

De Raden vragen om snel werk te maken van de beloofde prioriteitenkaart voor overstorten, en vooral, om de effectieve aanpak van de meest problematische knelpunten te versnellen. De relatie met de hemelwater- en droogteplannen kan duidelijker, en het overstortmeetnet en de rapportering moeten beter.

Het voorstel om de rioolbeheerders te verplichten een IBA-aanbod te ontwikkelen, is onvoldoende juridische verankerd. De Raden vragen ook betere garanties voor de plaatsing van de prioritaire IBA’s, een effectieve handhaving en een sluitende financiering.

Tenslotte is er nood aan verdere afstemming van infrastructuurinvesteringen, blijvende aandacht voor een optimalisatie van de rapporteringsverplichtingen en een tool die toelaat een snelle inschatting te maken van de effecten van mogelijke projecten op het halen van de reductiedoelen.

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid