09/09/2021

Advies - instandhoudingsdoelstellingen IJzervallei

roofvogel_valk
Terug naar artikeloverzicht

Op 19 juli 2021 ontvingen de Minaraad en de SALV de adviesvraag inzake het ontwerpbesluit van  de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone “BE2500831-IJzervallei”, het laatste in de rij van instandhoudingsdoelstellingendossiers. 

De bij het dossier mee overgemaakte verslaggeving van de GOI maakt duidelijk dat deze zaak al uitvoerig is besproken door de maatschappelijke partners, evenwel voornamelijk in 2016. De Raden vragen zich af waarom dit dossier nu pas voor advies wordt voorgelegd.

Daarnaast wijzen de Raden op artikel 12 van het besluit van 3 april 2009, waarin wordt bepaald dat (1) de Minaraad jaarlijks een verslag zou krijgen inzake de prioriteiten voor de diverse gebieden en de in dat verband genomen instandhoudingsmaatregelen en (2) de verslagen in het kader van artikel 12 van de Vogelrichtlijn en artikel 17 van de Habitatrichtlijn aan de Minaraad voor advies moeten worden voorgelegd. De Raden vragen dat ook deze documenten voor advies zouden worden voorgelegd.

Tot slot verwijzen de Raden naar het Vlaams Natura 2000-programma 2016-2020, waarin wordt vermeld dat alle opgemaakte instandhoudingsdoelstellingen zouden kunnen worden bijgesteld na een evaluatie die in 2019 zou worden doorgevoerd. Graag kregen de Raden inzicht in de stand van zaken met betrekking tot deze actie.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid