24/04/2023

Advies - Implementatie kaderdecreet Vlaamse Handhaving

wetgeving.png
Terug naar artikeloverzicht

Samen met de SERV stelde de Minaraad een consensusadvies vast over het ontwerp van decreet tot implementatie van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving – voor wat het omgevingsbeleid betreft. De implementatie is een volgende stap in het stroomlijnen van de Vlaamse handhavingsregels.

De Minaraad en de SERV pleiten voor een implementatie waarbij de kracht van de sectorspecifieke handhaving niet verloren gaat. Het moet dus aantoonbaar zijn dat er een stap vooruit wordt gezet in de effectieve en efficiënte handhaving van omgevingsreglementering. Deze gewenste meerwaarde veronderstelt een duidelijk handhavingsbeleid en een duidelijke visie, evenals een goed management van de handhavingscapaciteit. 

Het nieuwe en complexe geheel van handhavingsregels zal een heldere communicatie vereisen, evenals gerichte opleidingen, kennisdelingskansen, draaiboeken en goed uitgeteste applicaties. Een implementatieplan moet voorzien in een overgangstermijn en in overgangsbepalingen. Bij het op te maken handhavingsbesluit willen de Raden alleszins ook advies uitbrengen. 

Wat de concrete wijzigingen aan het DABM aangaat, drukken de Raden hun appreciatie uit voor (1) het behoud van een eigen definitie van ‘milieuvoorschrift’, (2) de grondslag voor het opleggen van beveiligingsmaatregelen, (3) de bijzondere bevoegdheden voor bepaalde toezichthouders en (4) het systeem van toebedeling van handhavingsopbrengsten. De Raden onderschrijven, mits enkele bemerkingen, ook de voorgestelde keuze aan facultatieve instrumenten. Wel vragen de Raden om de adviesvraagplicht inzake het omgevingshandhavingsprogramma te behouden. 

De Raden moeten vaststellen dat de personeelsleden van de provincies niet in de lijst van mogelijke toezichthouders zijn opgenomen, noch als herstelinstantie zijn aangeduid. Zij vragen om deze bestaande handhavingsbevoegdheden verder te zetten met het oog op een efficiënt handhavingsbeleid, met name in verband met het waterbeleid.

Ten slotte herhalen de Raden hun vraag om in een passende regeling te voorzien voor het betrekken van derde-belanghebbenden in het bestuurlijk handhavingstraject.

Klik hier voor het advies

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid