25/09/2023

Advies - Herziening van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater

afvalwaterzuivering (2).jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Richtlijn Stedelijk Afvalwater legt de regels vast voor de inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater in de EU. Met de herziening van de 30 jaar oude richtlijn wil de Europese Commissie de bescherming van de gezondheid en het milieu verbeteren. Er komen daarom bijkomende verplichtingen om nutriënten uit afvalwater te verwijderen, nieuwe normen voor microverontreinigingen, nieuwe monitoringeisen voor microplastics en strengere eisen voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA’s). De verplichtingen om water te behandelen zullen ook gelden voor kleinere agglomeraties. 

De Minaraad adviseert op basis van de publiek beschikbare documenten en vanuit een Vlaamse invalshoek. De Raad ondersteunt de herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater en benadrukt het belang van waterzuivering voor milieu, natuur en diverse gebruikers. Het voorstel moet wel beter afgestemd worden op de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), er ontbreekt ook een inschatting van de kosten en baten voor Vlaanderen.

Er is meer nadruk nodig op het verminderen van overstorten door een brongerichte aanpak en groene infrastructuur. De Raad vraagt om voldoende ruimte voor innovatieve zuiveringstechnieken en een praktijkgericht Vlaams Kennis- en Innovatieprogramma.

De extra doelstellingen voor energie en circulaire economie in de richtlijn, verdienen steun, maar dienen toegepast te worden op de juiste schaal. De Raad wil dat ook de biogene emissies aangepakt worden.

Er is een bijstelling van het voorstel nodig voor de industriële sectoren die hun eigen waterzuivering regelen, en toch onder deze richtlijn zouden vallen. Er is specifieke aandacht nodig voor medicijnresten in oppervlaktewater, het voorstel voor de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid is onderwerp van discussie. De Raad benadrukt de grensoverschrijdende aard van de kwestie en vindt een sterke rol van de EU in de UPV daarom noodzakelijk.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid