16/05/2023

Advies - Hergebruik gezuiverd afvalwater (met SERV en SALV)

irrigatie_beregening.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad, de SERV en de SALV formuleerden een gemeenschappelijk advies over het Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en de productie, de levering en het gebruik van teruggewonnen water.

Met dit besluit wordt de uitvoering geregeld van de Europese verordening 2020/741, die handelt over het hergebruik van RWZI-water voor landbouwirrigatie. Het besluit heeft echter een breder toepassingsgebied, en regelt ook hergebruik van bedrijfsafvalwater door landbouwers en het hergebruik door anderen, voor zover het water gebruikt wordt voor irrigatie en beregening.

In het licht van de waterschaarste en droogte is het volgens de Raden noodzakelijk om het hergebruik van water te faciliteren, met oog voor de volksgezondheid en zonder betekenisvolle negatieve effecten op de leefomgeving. In die context steunen ze de bredere scope en het uitgangspunt dat deze regeling de huidige manier van werken met de grondstoffenverklaring moet vervangen. In de voorbereiding van deze regelgeving is overleg gevoerd met de stakeholders. De Raden appreciëren dit en vragen om ook de richtlijnen, die verder zullen worden opgemaakt, in overleg uit te werken, zodat de administratieve lasten zo beperkt mogelijk blijven.

Inhoudelijk bevelen de Raden aan om de mogelijkheden voor proefprojecten uit te breiden, om de uitzonderingsprocedures die zullen gelden in droogteperiodes voor te bereiden en om meer flexibiliteit te voorzien voor beperkte aanpassingen in lopende projecten.

Ze wijzen verder op de relatie tussen de geldigheidsduur van de toelating en de investeringsbereidheid. Ze doen concrete aanbevelingen om te komen tot een gelijk speelveld tussen landbouw en anderen, en formuleren aandachtspunten bij de ontsluiting van informatie.

Tenslotte formuleren ze een aantal tekstuele en procedurele opmerkingen.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid