30/11/2021

Advies - Geïntegreerd verslag Soortenschadebesluit

everzwijn
Terug naar artikeloverzicht

Eind september werd de Minaraad om advies gevraagd over het geïntegreerd verslag van het Soortenschadebesluit. Samen met de SALV werd er een unaniem advies verleend over dit verslag. De Raden vonden het positief dat er met dit verslag uitvoering werd gegeven aan artikel 16 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009. Vanwege het belang van de preventieve maatregelen vragen de Raden om ook een evaluatie door te voeren inzake het Ministerieel Besluit inzake de Code Goede Praktijk.
 
Voor wat uit het verslag kan afgeleid worden m.b.t. het Soortenschadebesluit, vragen de Raden om (1) het systeem van het eigen risico te herevalueren; (2) te onderzoeken of een procedurele verankering voor cumulatieve schade van meerdere soorten op eenzelfde perceel mogelijk is; (3) de procedure voor de raming van landbouwschade te evalueren; (4) na te gaan of met forfaitaire bedragen kan worden gewerkt en (5) te werken aan administratieve vereenvoudiging.
 
Daarnaast kunnen er uit het verslag ook aanbevelingen afgeleid worden die niet direct een weerslag hoeven te hebben op het besluit. Dit ruimere debat heeft zowel een socio-economische aspect als een biodiversiteitsaspect. De Raden vragen om een gedegen inschatting van het socio-economisch aspect, omdat die nodig is om een gedegen evaluatie te kunnen doorvoeren. Inzake het biodiversiteitsaspect menen de Raden dat dit onderdeel uitmaakt van een bredere discussie in het kader van het Soortenbeleid. Om het nodige draagvlak te creëren vragen de Raden om blijvend in te zetten op responsabilisering van alle betrokkenen.
 
Afsluitend wijzen de Raden er op dat voor bepaalde beschermde soorten (internationale) soortenbeschermingsprogramma’s bestaan, waaraan overlegplatformen zijn verbonden: deze moeten ook ingezet worden om te komen tot een integrale aanpak. Met betrekking tot alle jachtwildsoorten herinneren de Raden naar het eigen initiatief van de Minaraad uit 2017 inzake de opmaak van beheerdoelen voor jachtwildsoorten als middel om met diverse doelgroepen tot overeenstemming hierover te komen met betrekking tot het openen of sluiten van de jacht.

 

Klik hier voor het Advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid