08/02/2024

Advies - Gegevensverwerking emissiemonitoring wegvoertuigen

uitlaatgassen auto
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad is tevreden met het voorontwerp van decreet over de gegevensverwerking en de uitwisseling hiervan bij emissiemonitoring van wegvoertuigen, omdat het belangrijk is dat er een sluitend juridisch kader geschapen wordt om de gegevens te koppelen aan DIV-gegevens en om fraude te bestrijden. De Raad vraagt de nodige initiatieven om het toezicht op emissiefraude efficiënter en effectiever aan te pakken. Daarbij moet duidelijk gedefinieerd worden welke handelingen (of het gebrek daaraan) het voorwerp vormen van emissiefraude. Belangrijk is die handelingen eenduidig te koppelen aan de sanctiemechanismen die momenteel bestaan in de wetgeving van technische voertuigeisen, waardoor er geen sprake kan zijn van dubbele sanctionering. 

Algemeen dient de luchtkwaliteit in Vlaanderen te worden verbeterd, en daarom heeft Vlaanderen er alle belang bij dat voertuigen de emissielimieten respecteren. De Minaraad is er van overtuigd dat de aanpak van probleemvoertuigen kan leiden tot een  milieuwinst. Het zou dan ook beter zijn om remote sensing effectief ‘Vlaanderen-breed’ uit te rollen. Naast een snelle structurele uitrol brengt de Minaraad ook een reeks meer concrete vragen en suggesties voor het voetlicht. 

Bij dit alles mag niet vergeten worden dat de overgrote meerderheid van de eigenaren geen fraude pleegt en er bovendien ook niet toe in staat is om de uitstoot te monitoren vanwege een gebrek aan technische middelen. Afwijkingen kunnen alleen worden vastgesteld bij een technische controle. Zolang het reguliere onderhoud op de juiste manier wordt gepland en uitgevoerd, handelen zij te goeder trouw. Tot slot vraagt de Minaraad dat er gedegen consultatie zou plaatsgrijpen van de betrokken stakeholders bij de opmaak van het uitvoeringsbesluit bij dit decreet.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid