27/11/2023

Advies - Drie uitvoeringsbesluiten bosbeleid

bospad
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad bracht zopas advies uit over drie voorontwerp-besluiten inzake het bosbeleid, met name over:

  • Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het technisch beheer van openbare bossen en terreinen onder natuurbeheer als vermeld in artikel 12decies van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997;
  • Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van kopers en exploitanten voor de exploitatie in openbare bossen;
  • Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, wat betreft het aanpassen van het compensatiemechanisme.

Wat het eerste besluit aangaat, ondersteunt de Minaraad de verduidelijking van het onderscheid tussen ‘beheer’ en 'technisch beheer', zoals de Raad ten andere ook had gevraagd in zijn advies over het bosuitbreidingsdecreet in 2021. De Raad adviseert wel een beperkte uitbreiding van het takenpakket inzake de begeleiding van exploitatiewerken op het terrein. Ook vraagt de Raad om te voorzien in voldoende capaciteit voor de uitvoering van dit technisch beheer. De Raad wil ook meer duidelijkheid over de impact van dit besluit op het technisch beheer door bosgroepen en wijst op het belang van een kwalitatieve hamering.

Wat betreft het optrekken van de bosbehoudsbijdrage is de Raad verdeeld. De Raad wees al in eerdere adviezen op de interactie tussen bosuitbreiding en boscompensatie en stelt dat een nog grondigere herziening nodig is. De Raad zou een open adviesvraag hierover verwelkomen. Wat dit ontwerpbesluit betreft formuleren Voka en UNIZO een standpunt over de verhoging van de bosbehoudsbijdrage.

Bij het derde besluit verwelkomt de Minaraad de aandacht voor lokale houtverwerking, aangezien deze bijdraagt aan het streven naar circulariteit, naar een klimaatvriendelijke economie en naar strategische zelfvoorziening. De Raad vraagt bijkomend om de Vlaamse houtstromen beter in beeld te brengen en beveelt aan om concrete afspraken te maken over de aan te bieden volumes, in overleg met de sector en om de sector ook op andere manieren te ondersteunen. Verder is de Raad positief over de beroepsmogelijkheden, maar meent dat ook vertegenwoordigers uit de houtverwerking vertegenwoordigd moeten zijn in het comité van beroep. Afsluitend vraagt de Raad om bij de uitvoering van dit besluit na te denken over het bredere beleid, alsook om, op grond van artikel 6, van het Bosdecreet, een langetermijnvisie voor bos in Vlaanderen op te maken.

Voka onthoudt zich bij de delen inzake technisch beheer en erkenning van kopers en exploitanten.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid