31/08/2023

Advies Decreet regulerend kader waterstofdistributie

waterstof
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad bracht advies uit over het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de invoering van een regulerend kader voor waterstofdistributie.

Algemeen staat de Minaraad positief tegenover de creatie van dit Vlaams wetgevend kader, dat immers aansluit bij het Vlaamse potentieel inzake waterstofeconomie en dat de basis kan vormen voor de inzet hiervan als factor in de beoogde energietransitie.
 
Voor de Minaraad is het kader dat met dit voorontwerpdecreet gecreëerd wordt, bovendien ook een werkbaar kader. Wel formuleert de Raad een aantal punten van zorg, voor verdere afwerking of uitwerking. De Raad heeft suggesties bij de definities van ‘afnemer van waterstof’ en ‘leverancier’, gaat in op het wenselijke ‘openbaar nut’-karakter van het waterstofdistributienet, vraagt dat de op te maken ontwikkelingsplannen performance-based zouden zijn in functie van klimaatdoelen, gaat door op de verhouding tussen de netbeheerder en de private of publieke grondeigenaars, en formuleert enkele aandachtspunten bij de in te stellen veiligheidsmaatregelen.
 
Tot slot vraagt de Minaraad om de federale Waterstofwet en het Vlaamse Waterstofdecreet door verder overleg te harmoniseren, en dit op basis van heldere definities en eenduidige technische criteria. Dit is nodig om een samenhangend werkbaar kader uit te werken dat het mogelijk maakt om op eenvoudige en competitieve wijze transportdiensten aan te bieden aan de Vlaamse industrie.

Bron: Minaraad