21/03/2023

Advies - Besluit over de grondwatertrein

grondwater.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad, SERV en SALV brachten gezamenlijk advies uit bij het ontwerp van besluit over de zogenaamde “grondwatertrein”. De Raden duiden in dit advies hun aanbevelingen bij dit ontwerp van besluit, waarin in hoofdzaak aanpassingen gebeuren aan de regulering inzake bemalingen, drainages en grondwaterwinningen.

De Raden delen het uitgangspunt dat moet ingezet worden op systeemherstel en dat het daarom belangrijk is om het verlies aan water via drainages, bemalingen en andere vormen van ontwatering te beperken. Een behoud of herstel van de goede kwantitatieve toestand van de freatische (ondiepe) grondwaterlagen is essentieel voor het waterbeleid, maar draagt ook bij aan klimaat- en biodiversiteitsbeleid. Meer water vasthouden kan ook belangrijke socio-economische baten met zich meebrengen, wat niet wegneemt dat de maatregelen een economische kost hebben.

De Raden vragen daarbij om een betere samenhang tussen de instrumenten, in het bijzonder tussen peilbesluiten en vergunningen. Ze willen ook duidelijkheid over de instrumenten die kunnen ingezet worden in de gebieden die niet gevat zijn door de regelgeving en pleiten voor een sterkere inzet op gebiedsgerichte initiatieven.

Er is nood aan een inventarisatie van de drainages en een verder uitgewerkt kader voor de vergunningsaanvragen, met meer duidelijkheid over hoe de impact ingeschat wordt, en welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn.

De Raden steunen de voorgestelde aanscherping van de regels rond particuliere grondwaterwinningen en menen dat de plicht om een debietmeter te plaatsen sneller kan worden ingevoerd. Ze vragen een versterking van de handhaving op niet-gemelde en illegale grondwaterwinningen door een verhoging van de capaciteit en door de inzet van technologische innovatie.

De voorgestelde cascaderegeling voor bronbemalingen is positief, maar er moet meer ingezet worden op compliance promotion o.a. door snel werk te maken van praktische richtlijnen. Door bemalingen te integreren in de ontwerp- en vergunningsfase kunnen in een vroege fase al mogelijke effecten ingeschat worden. Locaties waar bemalingswater potentieel verontreinigd is, moeten accuraat in beeld gebracht worden, een zelfde risicogebaseerde aanpak als bij bedrijfsafvalwater is dan aangewezen.

De Raden steunen de voorgestelde wijzigingen aan de regelgeving inzake geothermie en de verduidelijking van het kader voor de aanvulling van grondwater.

Ten slotte vragen ze om sterfputten uit te faseren en om snel een invulling van het principe “geen bijkomende bebouwing zonder waterzuivering”.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid