24/10/2023

Advies - Actualisering Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 deel sector ‘landbouw’

tractor.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad bracht onlangs het vierde advies uit in een reeks van vijf "deeladviezen" over de actualisering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 waarbij de nadruk ligt op de zoektocht naar suggesties voor ‘impactful measures’ – maatregelen die in de onderscheiden sectoren kunnen bijdragen tot stappen vooruit richting de vereiste transformaties. Dit advies belicht de belangrijkste aspecten van het plan en benadrukt de cruciale rol van de landbouwsector in het behalen van klimaatdoelstellingen. Het advies werd niet volledig in consensus vastgesteld, het bevat standpunten over de bijstelling van het GLB en de convenant enterische emissies.

De belangrijkste kernpunten uit dit advies zijn:

1. Doelstellingen en uitdagingen:

De sectorale doelstelling voor de landbouwsector is ambitieus, met als doel een reductie van 29% in CO2-equivalenten tegen 2030 in vergelijking met 2005. Hoewel het plan zich in belangrijke mate richt op energetische emissies, benadrukt de Minaraad dat emissies uit niet-energetische processen de grootste uitdaging vormen voor het waarmaken van deze ambitie.

2. Impact-inschatting en onderbouwing:

De Raad vraagt om de prognoses in het plan beter uit te werken en te onderbouwen. Wat nodig is, is een duidelijkere en verbeterde impact-inschatting van het plan, met speciale aandacht voor de invulling van de “methaan-pledge”. Bovendien stelt de Raad voor om een indicatorenstelsel te ontwikkelen, als basis voor beleidsevaluatie.

3. Niet-energetische emissies:

Met betrekking tot niet-energetische emissies ontbreekt het volgens de Minaraad nog aan voldoende – of voldoende uitgewerkte - concrete maatregelen. De Raad vraagt garanties om te waarborgen dat doelstellingen daadwerkelijk worden behaald in alle plannen en initiatieven. Dit omvat een grondige beoordeling van de klimaateffecten van vier programma's, met name het Mestactieprogramma (MAP), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), het convenant over enterische emissies en de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

4. Klimaatbeleid en voedselbeleid:

Aangezien de meest impactvolle maatregelen systemische veranderingen vereisen, benadrukt de Raad de noodzaak van nauwere afstemming tussen klimaatbeleid en voedselbeleid, en dit via een integrale ketenbenadering. Verdienmodellen voor "natte" landbouw moeten verder worden ontwikkeld, en klimaatoverwegingen moeten een integraal onderdeel worden van toekomstige planningsprocessen in het landbouwbeleid.

Dit advies onderstreept de complexiteit van het vraagstuk en benadrukt de noodzaak van samenwerking en doelgerichte acties om de klimaatdoelstellingen te bereiken binnen de landbouwsector.


Klik hier voor het advies 

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid