25/10/2023

Advies - Actualisering Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 deel 'landgebruik'

	landbouwveld.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad bracht onlangs het vijfde en laatste advies uit in een reeks "deeladviezen" over de actualisering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 waarbij de nadruk ligt op de zoektocht naar suggesties voor ‘impactful measures’ – maatregelen die in de onderscheiden sectoren kunnen bijdragen tot stappen vooruit richting de vereiste transformaties. Dit advies werpt licht op de recente Europese doelstellingen voor de LULUCF-sector (= koolstofopslag in de bodem als gevolg van landgebruik).

De belangrijkste kernpunten van dit advies zijn:


1.  Aanscherping van Europese doelstellingen:

De Minaraad wijst op de recente veranderingen in het Europese doelstellingenkader, waarbij België ertoe wordt verplicht om tegen 2030 een bijkomende opslag te realiseren van -320kton CO2-equivalenten. Dit is bovenop het gemiddelde van de periode 2016-2018.

2.  Regionale inzet:

De Minaraad dringt aan op een expliciete vermelding in het VEKP dat het Vlaamse Gewest deze doelstellingen op regionaal niveau wil behalen, dus zonder gebruik te maken van de voorziene flexibiliteiten. Bovendien pleit de Raad voor overleg met andere gewesten om de Belgische taakstelling eerlijk te verdelen.

3.  Effectievere maatregelen:

De Minaraad stelt vast dat het geactualiseerde VEKP een omvangrijke lijst maatregelen bevat, waaruit enige ambitie spreekt. Dit is positief, maar om het VEKP effectiever te maken, zou het goed zijn om deze lijst beter te structureren en een grondigere beoordeling van hun impact uit te voeren. Alleszins vraagt de Raad om structureel verankerde financiering van het bodemkoolstofmeetnet en om artikel 90ter van het Bosdecreet te herbekijken met het oog op een volledige en integrale bescherming van de bestaande waardevolle bossen.

4.  Extra aandachtspunten ter bescherming van koolstofrijke vegetaties:

De Minaraad dringt aan op extra inspanningen om koolstofrijke vegetaties te beschermen. Hierbij wordt op korte termijn een gecoördineerd Vlaams beleidskader en actieplan voor veengebieden als essentieel beschouwd. De Raad pleit ook voor een verbeterde bescherming van graslanden. Met het oog op het behalen van de LULUCF-doelstelling zal een sterker stimulerend beleid nodig zijn, gericht op het aangepast beheer van graslanden. De raadspartners waren het erover eens dat het Vlaamse ‘strategisch plan’ voor de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een sleutelrol vervult of kan vervullen in deze problematiek, maar waren het onderling oneens bij de vraag of dit plan om die reden nu daadwerkelijk in herziening moet worden gesteld.

Dit advies van de Minaraad benadrukt het belang van doeltreffende maatregelen en nauwkeurige gegevens om de klimaatdoelstellingen te halen. Het onderstreept ook de cruciale rol van Vlaanderen in het realiseren van deze doelstellingen.


Klik hier voor het advies 

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid