06/04/2023

Advies - Actieplan PFAS 2022-2024

PFAS.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad stelde samen met de SERV een unaniem advies vast over het ontwerp PFAS-actieplan 2022-2024.

Beide Raden onderschrijven de urgentie van het actieplan en menen dat de overheid, samen met andere actoren, verder inspanningen moet leveren om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen. 

De Raden zijn positief over de vruchtbare samenwerking over beleidsdomeinen heen, en vragen voortzetting van deze governance. Ook vragen ze om de financiering van het plan te garanderen en om in voldoende personeelscapaciteit te voorzien. Daarnaast is er nood aan structurele betrokkenheid van de stakeholders en een sterkere internationale samenwerking en afstemming. Ook de voorziene rapportage en databeheer worden positief geapprecieerd. Een aanvulling met een overzicht van de normering kan ervoor zorgen dat de geïnteresseerde betrokkenen op een snelle en correcte manier geïnformeerd worden.

Minaraad en SERV steunen de systeembenadering in de visie, maar vragen, in een volgende stap, om meer concrete doelstellingen. De Raden pleiten voor een doorgedreven inzet op uitfasering. Een uitbreiding van de visie in lijn met het transitie-perspectief richting circulaire economie is aangewezen. Daarbij vragen de Raden om sterker in te zetten op innovatie en daartoe het beleidsdomein EWI te betrekken bij het plan. 

Bij de acties willen de Raden meer nadruk op maatregelen met direct effect op het leefmilieu en de gezondheid. Ze vragen om beter rekening te houden met kwetsbare personen en willen een duidelijker verankering van de zorg voor ecosystemen. Er is meer helderheid nodig over de ambities in de Europese beleidsdiscussies, en er zijn bijkomende acties nodig voor een proactieve communicatie naar het brede publiek. Daarnaast vragen de Raden om een regelgevingsagenda op te maken, om in correcte overgangstermijnen te voorzien en om de conformiteit te bewaken met het bestaande en toekomstige Europese kader.

Tot slot verwelkomen de Raden de aangekondigde adviesvraag over het beleidsplan Zeer Zorgwekkende Stoffen. Ze menen dat daarbij de stap van ‘actieplan’ naar ‘strategisch plan’ moet gezet worden en vragen voldoende aandacht voor een integraal en samenhangend beleid.

 

Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid