30/01/2024

Advies - Actieplan Asbestafbouw

asbestafbraak
Terug naar artikeloverzicht

Minaraad, SALV en SERV brachten samen advies uit over het ontwerp Actieplan Asbestafbouw 2023. Dit ontwerp van actieplan bevat – nieuwe en bijgestelde – voorstellen inzake het verzekeren van een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Het voorliggende plan bouwt verder op het actieplan dat de Vlaamse regering in 2018 goedgekeurde.

De Raden verwelkomen het beleidsinitiatief evenals de verderzetting van sectorprotocollen die de asbestafbouw financieel ondersteunen. De Raden appreciëren dat het actieplan een aantal aanbevelingen uit het voorgaande gezamenlijk advies meeneemt – dat voorgaande advies had betrekking op het actieplan van 2018. Er zijn echter nog een aantal elementen waar de Raden aandacht voor vragen, zoals een betere bescherming van huurders, een jaarlijkse voortgangsrapportage, een uitbreiding van de inventarisatieverplichting van asbest naar verhuur van risico-woningen en een gefaseerde verwijderingsplicht voor residentiële risico-woningen.
 
Daarnaast vragen de Raden om een meer concreet tijdspad, vestigen ze de aandacht op de asbestveiligheid van infrastructuur, bepleiten ze opleidingen voor deskundigen, wijzen ze op de nood om de stortcapaciteit beter in kaart te brengen, en bespreken ze nog aspecten van handhaving en betaalbaarheid voor de burger.

 


Klik hier voor het advies

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid