18/05/2020

Achtergrondstudie: Koolstofopslag en -verwerking

CO2_emissies
Terug naar artikeloverzicht

Het klimaatprobleem kan in belangrijke mate opgevat worden als een onevenwicht tussen door de mens veroorzaakte uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en de natuurlijke capaciteit voor opslag van CO2 in de planten, in de bodem en in oceanen. Om te komen tot een koolstof-neutrale samenleving moet het klimaatbeleid ingrijpen op beide zijden. Over het algemeen gaat veel aandacht naar de uitstootzijde: hoe kunnen we de overmatige uitstoot van CO2 verminderen? Maar er is ook klimaatbeleid nodig voor de adsorptie-zijde: hoe kunnen we de captatie (afvang) en adsorptie (opslag) van CO2 intensifiëren en versnellen?

Het is over die laatste kwestie dat het secretariaat van de Minaraad zich gebogen heeft. De resulterende studienota (70 pagina’s) heeft als doel om inzicht te bieden in het potentieel voor afvang en opslag van CO2 . Op zijn beurt dienen er zich binnen dit adsorptiebeleid twee algemene oplossingsrichtingen aan: ofwel negatieve emissietechnologieën (ook aangeduid als Carbon Dioxide Removal) waarbij CO2 op chemische wijze of op (semi-)natuurlijke manier (landgebruik) uit de atmosfeer verwijderd wordt; ofwel Carbon Capture and Usage or Storage (CCU/S). Het eerste heeft zin in verband met CO2 die afkomstig is uit verspreide bronnen, terwijl het tweede verband houdt met CO2 die afkomstig is van puntbronnen.

Met de studie bieden de auteurs – Stefanie Corens en Kathleen Quick –  een beschrijving van de diverse technologieën, met een schets van de toepasselijke wetgeving, een inschatting van het potentieel, de hindernissen, de kosten en de kansen, evenals een beschrijving van de verband houdende beleidsontwikkelingen. Het vernieuwende van de studie bestaat er in dat Carbon Dioxide Removal en Carbon Capture and Usage or Storage in één verkenning naast elkaar geplaatst worden.

Vermits deze nota opgevat wordt als een verkennende synthese, bindt de inhoud ervan op zich noch de raadsleden noch de raadsorganisaties. Van het document werd wel door de raadsleden akte genomen, als een informatieve en oriënterende basis voor twee projecten in het meerjarenprogramma van de Minaraad:

  • Een project i.v.m. “Koolstofopslag via (semi‐)natuurlijke processen” (voorzien voor dit jaar). De bevindingen van voorliggende studie zullen in relatie gebracht worden met de bestaande regelgeving inzake natuur‐ en bosbeleid. Mogelijk kan dit leiden tot een advies op eigen initiatief.
  • Een project i.v.m. “Perspectieven diverse technologieën in het kader van de industriële transitie” (voorzien voor 2021). Dit eigen initiatief is gericht op de verkenning van diverse technologiesporen die kunnen ingezet worden voor de industriële transitie in de richting van een koolstofarme samenleving (i.e. naast CCS/CCU, ook groene waterstof, elektrificatie, biomassa, circulair enz.

Klik hier voor de studie

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid