446 miljoen euro voor sanering benzinestations

Gepubliceerd op 02/08/2002

Vlaanderen zorgt er voor dat de bodemverontreiniging van benzinestations kan worden aangepakt. De Vlaamse Regering keurde een voorstel goed van Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua tot de oprichting van een zogeheten Benzinefonds voor de sanering van de tankstations. Over een periode van tien jaar zal dat Benzinefonds zo een 446 miljoen euro (18 miljard frank) spenderen aan de sanering van de zowat 5700 tankstations in Belgi. De financiering van het Benzinefonds gebeurt voor de helft door de consument en voor de andere helft door een afname van de winstmarge van de petroleumsector. Het Benzinefonds wordt gespijsd via een verhoging van de benzineprijs met 64 duizendste euro per liter; de dieselprijs met 40 duizendste euro per liter. De consument neemt daarvan dus respectievelijk amper 0,0032 per liter (benzine) en 0,0020 euro per liter (diesel) voor zich. Die prijsaanpassing is reeds voorzien in de federale Programmawet.

Belgi telt zo een 5700 tankstations. De meeste daarvan, een 3000 liggen in Vlaanderen. En: de bodemvervuiling rond die tankstations is groot. Benzine of diesel kan niet enkel de bodem danig vervuilen, maar is ook enorm bedreigend voor het grondwater. Een liter benzine of een liter mazout kan liefst 1 miljoen liter grondwater vervuilen. Vandaar de absolute noodzaak om de terreinen rond de tankstations terug gezond te maken. De kosten voor dergelijke sanering kunnen echter enorm hoog oplopen. Vlaams Minister van Leefmilieu Vera Dua pakt deze sanering nu aan via de creatie van "BOFAS", een Benzinefonds dat de komende 10 jaar zal instaan voor de gezondmaking van de tankstations. Vlaanderen is meteen het eerste Gewest dat de oprichting van dergelijk Benzinefonds goedkeurt. Tegen eind dit jaar moet de samenwerking, zowel met de federale regering als met Brussel en Walloni, rond zijn. Het Benzinefonds voor de tankstations kan dan per 1 januari 2003 starten.

Ontstaan van het Benzinefonds:
De vervuiling rond de 5700 tankstations in Belgi is reel. De kosten voor de bodemsanering lopen hoog op. Zeker voor kleinere uitbaters zijn ze moeilijk te dragen. Meer dan eens leidt dit tot faillissementen en menselijke drama's. Via de oprichting van het Benzinefonds worden die kosten gesolidariseerd. Vlaanderen heeft zich daarbij laten inspireren op buitenlandse voorbeelden. Vooral in Denemarken en Nederland zijn gelijkaardige Fondsen actief. Ook in die landen werden financieringsfondsen opgericht om het historisch passief van verontreinigde tankstations op te ruimen.

Vlaanderen beschikt reeds over een gedetailleerde regelgeving die moet toelaten de bodemsanering van verontreinigde gronden, van welke aard en oorsprong ook, aan te pakken. Dat is alsnog niet het geval in het Brusselse en het Waalse Gewest.

Het Benzinefonds wordt actief in heel Belgi. Daartoe is er een samenwerking tussen de Gewesten en de Federale overheid. Er wordt een Interregionale Bodemsaneringscommissie (IBC) opgericht, die, via het Benzinefonds, de gezondmaking van de tankstations zal organiseren.

Werking van het Benzinefonds:
Het Benzinefonds saneert de site of de terreinen van de eigenaar, exploitant of feitelijk gebruiker die volgens de gewestelijke wetgeving moet overgaan tot sanering. Die eigenaar, exploitant of feitelijk gebruiker moet binnen de 12 maanden(bij sluiting van het tankstation) of binnen de 24 maanden (bij verdere exploitatie) na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad zijn dossier bij het IBC indienen. De sanering van alle tankstations zal, zo is voorzien, 10 jaar in beslag nemen. In geval van sluiting van een tankstation neemt het Benzinefonds de volledige saneringskost op zich. Bij stopzetting wordt de tussenkomst beperkt tot zo een 62.000 euro (2,5 miljoen frank).

Financiering van het Benzinefonds:
De financiering van het Benzinefonds gebeurt, zoals in het buitenland, op een 50/50 verhouding. De totale kostprijs van de sanering wordt geraamd op 446 miljoen euro. De helft daarvan zal worden gedragen door de petroleumsector, via een afname op de winstmarge. De andere helft wordt gedragen door de consument. Concreet verhoogt de prijs van benzine lichtjes, met amper 32 duizendste euro per liter (0,0032 euro). Voor mazout bedraagt die stijging amper 20 duizendste euro per liter (0,0020 euro). Die stijging is reeds voorzien in de Programmawet; het betreft dus geen extra prijsstijging.

Fonds met terugwerkende kracht:
Heel wat eigenaars van tankstations stellen een sluiting van hun tankstation uit, precies omwille van de hoge saneringskosten. Vooral kleinere uitbaters worden hier met zware problemen geconfronteerd. Het Benzinefonds komt ook deze mensen tegemoet. Het Benzinefonds wil diegenen die reeds in het verleden initiatieven namen voor het ruimen van hun terreinen belonen. Vandaar dat het Benzinefonds met terugwerkende kracht actief wordt. Eigenaars en uitbaters van tankstations kunnen bodemsaneringskosten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 inbrengen.

info: Ron Hermans, communicatieadviseur van minister Dua
tel. 0473 96 40 02
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be