26/12/2001

31 miljoen frank subsidie voor meer groen in de stad

Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua gaat meer dan 31 miljoen frank aan subsidies geven aan acht projecten voor een vernieuwende groene ruimte in een stedelijke omgeving. Het gaat om projecten in Kruibeke, Wervik, Mesen, Peer, Schoten, Gent, Oostende en Lommel.

Hoge Plankebeek te Wervik Vernieuwende groene wandelverbinding in stedelijke omgeving.
Met dit project realiseert de stad Wervik een wandelverbinding tussen de stadskern en het buitengebied. Daarbij wordt uitdrukkelijk gestreefd naar een herstel van groen- en natuurwaarden, met daarbij diverse landschapstypes op korte afstand. Er wordt ook aandacht besteed aan het herstel van natuurlijke waarden binnen het woongebied: poelen, grasland, houtkanten, knotwilgen. als onderdelen van de parkaanleg. De bewoners van de nabijgelegen woonwijk worden zeer nauw betrokken bij het project, zowel bij de aanleg als bij het latere beheer. De subsidie voor dit project bedraagt 2.560.000 frank.

Kerkomgeving te Mesen
Groene herinrichting van een kleinschalige cultuurhistorische site.
Herinrichting van een typisch stedelijk landschap met bijzondere aandacht voor het cultuurhistorisch belang van de site. Mesen is immers een vredesgemeente in het kader van de Eerste Wereldoorlog. Na het realiseren van dit project in de kerkomgeving zullen duizenden klaprozen ecologie en geschiedenis verbinden. Voor dit project werd 2.766.544 frank aan subsidies uitgetrokken.

Park van Peer
Aanleg van een nieuw park in het centrum van de gemeente Peer.
Ontwerp en aanleg van een nieuw park in het centrum van de gemeente op basis van de principes van het vernieuwend parkbeheer. Dit park wordt een nieuwe ontmoetingsplaats voor alle bevolkingsgroepen met hun eigen behoeften. Het park vormt ook een groene verbinding naar het buitengebied waarbij men vanuit het centrum aansluiting vindt op een natuureducatief pad. Er is een sterke betrokkenheid met de bewoners via overlegvergaderingen met alle betrokken partijen (buurt, burgers, bewoners van het rustoord, ouders verbonden aan het kinderdagverblijf). De subsidie van de Vlaamse overheid bedraagt 5 miljoen frank.

Gemeentepark te Schoten
Groene herinrichting van het stadspark. Enige tijd geleden bracht een windhoos zware schade toe
aan het Schotense gemeentepark. De gemeente benut de kans tot herinrichting om de aanwezige waterloop terug zichtbaar te maken en het park ecologisch in te richten. Er wordt gebruik gemaakt van inheemse bomen en struiken en stinzenplanten. Dood hout krijgt er zijn plaats. Er
wordt gewerkt met lichtdoorlatende boomsoorten waardoor struik- en kruidlaag kansen krijgen. Er komt ook ruimte voor natuurlijke processen.
De Vlaamse overheid geeft voor dit project een subsidie van 5 miljoen frank.

Administratief centrum te Lommel Aanleg van een groendak.
De stad Lommel bouwt een nieuw administratief centrum. De grote dakoppervlakte krijgt een groendak dat waarneembaar zal zijn vanaf de straat en vanuit het kantoor. Voor dit project is een subsidie voorzien van 5 miljoen frank.

Hof Kerck Hoeck te Kruibeke
Inrichting van een groene ruimte bij een nieuwe verkaveling.
De gemeente kiest bewust voor het behouden van een open groene ruimte in een nieuwe woonzone. Het gebied, gelegen in het centrum, kreeg een groene bestemming in een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Verder wordt gekozen voor een evenwichtige invulling ttusen 'mens', 'natuur' en 'milieu'. Zo wordt bijvoorbeeld een infiltratiezone aangelegd met opvang van de overloop van  hemelwaterputten. Er is ook veel aandacht voor participatie van de buurt. De subsidie van het Vlaamse gewest bedraagt 4.830.320 frank.

Buurtpark de Heerestraat in Gent
Vernieuwende aanleg van een buurtpark.
Het gaat bij dit project om de realisatie van een buurtpark in het hart van een woonblok. De opmaak van het ontwerp gebeurt in samenspraak met de buurtbewoners. Bestaande gebouwen en resterende nutsleidingen worden afgebroken en verwijderd. Het parkje heeft een belangrijke sociaal-recreatieve functie. Voor dit project wordt 1.316.480 frank aan subsidies vrijgemaakt.

Maria Hendrikapark in Oostende
Ontsnippering als element van nieuwe herinrichting van het stadsdeelpark.
Dit is een park met een belangrijke cultuurhistorische en recreatieve waarde. Er is een duidelijke keuze voor ontsnippering gemaakt: opbreken van bestaande hoofdwegen in het park die destijds werden geasfalteerd. Dit kadert in het autovrij maken van het park. In de plaats komt ruimte voor stille recreatie. Er worden ook concrete natuurgerichte beheersmaatregelen voorzien (kappingen, dood hout, maaibeheer.) na grondige studie van het terrein. De oevers krijgen een natuurvriendelijke inrichting en er wordt gedacht aan een natuurlijke waterzuivering. Verder wil de stad Oostende een educatief pakket ontwikkelen over de vernieuwende herinrichting van het park. Voor dit project is een subsidie van 5 miljoen frank voorzien.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be