Acoustic Technologies (A-Tech) NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Jamarlaan 19 bus A 0.01
1060
Brussel
02 344 85 85
ph@atech-acoustictechnologies.com
http://www.atech-acoustictechnologies.com

Omschrijving activiteiten

Studiebureau Geluid en Trillingen - Erkend milieudeskundige Geluid en Trillingen VLAREM II - Bouwakoestiek - Verkeerslawaai (weg, spoor, lucht)