Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 van de Commissie van 4 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van die verordening (Publicatieblad van de Europese Unie L 44 van 18 februari 2020)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa