26 FEBRUARI 2020. - Besluit van de gedelegeerd bestuurder tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 19 april 2016 betreffende de aanstelling van gewestelijke toezichthouders overeenkomstig artikel 12, 10°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen