18 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2020 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen