P8_TA(2019)0436 Persistente organische verontreinigende stoffen ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (COM(2018)0144 — C8-0124/2018 — 2018/0070(COD)) P8_TC1-COD(2018)0070 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa