P8_TA(2019)0396 Programma tot uitvoering van Horizon Europa ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2018)0436 — C8-0253/2018 — 2018/0225(COD)) P8_TC1-COD(2018)0225 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2019 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) …/… van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Voor de EER relevante tekst)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa