Circulaire van 4 juni 2021 met betrekking tot de verplichting tot indiening van een prekwalificatiedossier in het kader van de CRM-veiling. - Toepassing van artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 mei 2021 tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de voorwaarden waaronder de capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen het recht hebben tot deelname aan de prekwalificatieprocedure en wat betreft de minimumdrempel in MW

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België