20 MAART 2020. - Aanstelling van gewestelijke toezichthouders overeenkomstig artikel 12, 6° van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen