1 FEBRUARI 2024. - Ordonnantie houdende de wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2020/2184 van 16 december 2020 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel