Nieuw op EMIS

29/1/2004
De Vlaamse regering keurt principieel twee uitvoeringsbesluiten goed bij het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging. De besluiten bepalen enerzijds de voorwaarden waaraan doodskisten en lijkwaden moeten voldoen. Anderzijds wordt de organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria geregeld.
29/1/2004
Met het oog op de bespreking in het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt inzake het voorstel van decreet van de Vlaamse volksvertegen- woordigers Johan Malcorps, Jan Van Duppen, Jos Bex en Ann De Martelaer houdende maatregelen tot bestrijding van de luchtverontreiniging binnenshuis en oprichting van een ambulante dienstverlening inzake milieu en gezondheid. Doel van het voorstel is meer regelgeving en overheidsoptreden ter zake te ontwikkelen.
28/1/2004
Sedert december 2003 beschikt ook Walloni over een portaal omtrent geografische gegevens.
28/1/2004
De Vlaamse regering maakt dit jaar vier keer zo veel middelen vrij voor Limburgse rioleringsprojecten als in 2003. Sinds zijn aantreden als minister van leefmilieu trok minister Ludo Sannen bijna 46 miljoen euro uit voor rioleringswerken in de provincie Limburg. In de tweede helft van 2003 subsidieerde hij rioleringswerken in Limburg voor liefst 10 miljoen euro. Zopas maakte de minister nogmaals zo'n 5 miljoen euro vrij; in de eerste helft van dit jaar komen daar nog eens 27 miljoen euro bij. In amper n jaar - van midden 2003 tot midden 2004 - worden zo zowat 46 miljoen euro in de Limburgse economie gepompt. Op amper n jaar tijd is de achterstand van Limburg wat betreft rioleringsdossiers weggewerkt.
28/1/2004
De MiNa-Raad brengt sinds 31 maart 2003 op geregelde tijdstippen (met uitzondering van de zomermaanden) een elektronische nieuwsbrief uit. De Raad wil met de nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen bereiken die op een of andere manier bezig zijn met milieu, natuur, duurzame ontwikkeling en aanverwante beleidsterreinen. De elektronische nieuwsbrief bestaat uit vaste rubrieken, die een overzicht verschaffen van de werkzaamheden van de Raad en van de Europese ontwikkelingen die voor de Raad van belang zijn.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/04/2019