Nieuw op EMIS

17/11/2003
Na advies van de SERV, de MiNa-raad en de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet goed dat instemt met het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen. De doelstelling van het verdrag is de bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen persistente organische verontreinigende stoffen (POP) door te zorgen voor een beindiging of tenminste een vermindering van de productie en het gebruik van 12 prioritaire POP's. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.
17/11/2003
Na advies van de SERV, de MiNa-raad en de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet goed dat instemt met het Aarhusprotocol bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen. Het protocol richt zich op drie zware metalen: lood, cadmium en kwik. Bedoeling is de uitstoot van deze drie metalen te reduceren tot een lager peil dan in 1990. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.
17/11/2003
Het ontwerpdecreet tot goedkeuring van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, ondertekend te Narobi op 24 mei 2000, krijgt na advies van de Raad van State definitief groen licht van de Vlaamse regering.
17/11/2003
De Vlaamse regering beslist opnieuw tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Leuven-Noord.
17/11/2003
De Vlaamse regering beslist de nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) een aantal bijkomende opdrachten te geven in het kader van de Minder Hinder Maatregelen voor de onderhoudswerken aan de ring R1 in Antwerpen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

10/09/2019