Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

26/1/2004
De verzamelde Vlaamse ministers hebben definitief het samenwerkingsakkoord in verband met milieu en gezondheid tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen goedgekeurd. Daarmee voeren de verschillende verantwoordelijken uit wat er eerder in een nationaal plan over milieu en gezondheid (NEHAP) was overeengekomen. Het waren Vlaams leefmilieuminister Ludo Sannen en Vlaams minister van Gezondheid, Adelheid Byttebier, die het ontwerpdecreet - na het advies van de Raad van State - voor definitieve goedkeuring aan hun collega's voorlegden.
26/1/2004
Op voorstel van Vlaams minister van Energie, heeft de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, het ontwerp van het REG-decreet definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet wil het rationeel energiegebruik (REG) en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. CO2 vormt immers meer dan 80% van de broeikasgasemissies in Vlaanderen en is voornamelijk afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen (aardgas, petroleum, steenkool). Dit decreet biedt een stevige basis om concrete maatregelen op maat van diverse doelgroepen uit te werken die het rationeel energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen stimuleren.
26/1/2004
In het kader van het beter bestuurlijk beleid (BBB) wordt een instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ILVO) opgericht. Het ILVO groepeert de taken van het vroegere centrum voor landbouwonderzoek (CLO) en bepaalde onderzoekstaken van het centrum voor landbouweconomie (CLE). Deze nieuwe organisatie zal behoren tot het beleids-domein landbouw en krijgt het statuut van intern verzelfstandigd agentschap met rechts-persoonlijkheid. Landbouwminister Ludo Sannen presenteerde een voorontwerp van decreet daarover aan zijn collega-ministers. Die keurden dat principieel goed. Het gaat nog voor advies naar de Raad van State.
26/1/2004
Met het oog op de bespreking in het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt inzake het voorstel van decreet van de Vlaamse volks-vertegenwoordigers Gerald Kindermans, Eric Van Rompuy, Eddy Schuermans, Veerle Heeren, Johan Sauwens en Riet Van Cleuvenbergen houdende wijziging van het bekrachtigings- decreet van het eerste Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Doel van het voorstel is in het bindend gedeelte van het RSV een supplementaire locatie in Genk op te nemen bij de selectie van de zogenaamde 'economische poorten'.
23/1/2004
Drie extra hectaren van de Daknamse Meersen in Lokeren worden erkend als natuurreservaat. Daarmee wordt het erkende gebied in totaal 19 hectaren groot.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/10/2019