Nieuw op EMIS

22/7/2005
Op initiatief van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering een eerste uitvoeringsbesluit goedgekeurd inzake het decreet integraal waterbeleid. Dit besluit dat voor advies aan de Raad van State wordt bezorgd, moet het mogelijk maken de voorziene overlegstructuren officieel op te starten. Er worden 16 VTE (voltijdse equivalenten) bijkomend aangeworven en 250.000 euro werkingsmiddelen uitgetrokken voor de bekkenwerking.
22/7/2005
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering de wijziging in het bestaande jacht- openingsbesluit goedgekeurd. Dit wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Deze tussentijdse wijziging speelt in op actuele noden en vereenvoudigingen, mede in functie van de natuurdoelen.
22/7/2005
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag het stappenplan voor de invoering van het energieprestatiecertificaat voor gebouwen goedgekeurd, waardoor dit in Vlaanderen gefaseerd gebeurt in de periode 2006-2009. Het energieprestatiecertificaat bevat enerzijds een energielabel dat informeert over de energetische kwaliteit van het gebouw. Anderzijds worden ook energiebesparende maatregelen opgesomd die zich op korte termijn terugverdienen.
20/7/2005
Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels.
20/7/2005
Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/04/2019