Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de BBT-studie voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (deel 1: vaste houders) is vanaf nu online beschikbaar. 

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 22 juli t.e.m. 26 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 29 juli 2019 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

26/1/2004
Op voorstel van Vlaams minister van Energie, heeft de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, het ontwerp van het REG-decreet definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet wil het rationeel energiegebruik (REG) en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. CO2 vormt immers meer dan 80% van de broeikasgasemissies in Vlaanderen en is voornamelijk afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen (aardgas, petroleum, steenkool). Dit decreet biedt een stevige basis om concrete maatregelen op maat van diverse doelgroepen uit te werken die het rationeel energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen stimuleren.
26/1/2004
In het kader van het beter bestuurlijk beleid (BBB) wordt een instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ILVO) opgericht. Het ILVO groepeert de taken van het vroegere centrum voor landbouwonderzoek (CLO) en bepaalde onderzoekstaken van het centrum voor landbouweconomie (CLE). Deze nieuwe organisatie zal behoren tot het beleids-domein landbouw en krijgt het statuut van intern verzelfstandigd agentschap met rechts-persoonlijkheid. Landbouwminister Ludo Sannen presenteerde een voorontwerp van decreet daarover aan zijn collega-ministers. Die keurden dat principieel goed. Het gaat nog voor advies naar de Raad van State.
26/1/2004
Met het oog op de bespreking in het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt inzake het voorstel van decreet van de Vlaamse volks-vertegenwoordigers Gerald Kindermans, Eric Van Rompuy, Eddy Schuermans, Veerle Heeren, Johan Sauwens en Riet Van Cleuvenbergen houdende wijziging van het bekrachtigings- decreet van het eerste Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Doel van het voorstel is in het bindend gedeelte van het RSV een supplementaire locatie in Genk op te nemen bij de selectie van de zogenaamde 'economische poorten'.
23/1/2004
Drie extra hectaren van de Daknamse Meersen in Lokeren worden erkend als natuurreservaat. Daarmee wordt het erkende gebied in totaal 19 hectaren groot.
23/1/2004
Het Overlegcomit tussen de federale regering en de gewesten gaat nagaan hoe in de toekomst beter kan worden gereageerd op incidenten zoals de Marly-brand. Dat is vanmorgen op het Overlegcomitee beslist. De Vlaamse regering verleende eind 2003 Vlaams milieuminister Ludo Sannen het initiatiefrecht om naar aanleiding van de brand op de Marly-terreinen te onderzoeken hoe gewesten en federale overheid, via samenwerking, accurater kunnen reageren op dergelijke milieurampen. Het Overlegcomit, onder leiding van premier Guy Verhofstadt, heeft zich vanmorgen akkoord verklaard om dit uit te klaren. Vlaams milieuminister Ludo Sannen wil zo vlug mogelijk komen tot afspraken op drie punten:

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/07/2019

17/07/2019