Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de herwerkte BREF STS (Surface Treatment using organic Solvents), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld.

Nieuw op EMIS

7/10/2003
De Vlaamse regering wil via een decreet de provincies en gemeenten verbieden om vanaf 1 januari 2005 nieuwe forfaitaire afvalbelastingen in te voeren. De regering stelt ook voor de bestaande forfaitaire afvalbelastingen vanaf 1 januari 2007 af te schaffen. Nieuwe belastingen moeten zowel inkomensgerelateerd zijn als conform met het principe de vervuiler betaalt. De MiNa-Raad gaat hier principieel mee akkoord, maar vraagt toch ingrijpende bijsturingen.
7/10/2003
Vlaanderen heeft een nieuw Milieubeleidsplan. De Vlaamse regering heeft het nieuwe Milieubeleidsplan definitief goedgekeurd. Dit plan zet de bakens uit voor het milieubeleid in Vlaanderen, tot 2007. Het plan geeft niet alleen de richting aan waarin de overheid wil gaan met het milieubeleid, maar maakt ook duidelijk aan burger en bedrijfsleven wat zij op milieuvlak kunnen verwachten van de overheid de komende jaren. Het nieuwe Milieubeleidsplan, dat luistert naar de naam MINA-plan 3, is het derde in de rij.
30/9/2003
Vroeger was de band tussen u en uw elektriciteits- of gasleverancier een band voor het leven. Een gearrangeerd huwelijk waar niemand zich echt vragen bij stelde. Die tijden zijn voorbij. Met de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen kan u zelf kiezen waar u uw energie vandaan haalt.
26/9/2003
De Vlaamse regering neemt akte van de overdracht van vertegenwoordigings-bevoegdheid van de federale overheid naar de gewesten voor wat de Europese Raden Leefmilieu betreft. Ze beslist deze bevoegdheid toe te voegen aan het kerntakenpakket van de Vlaamse milieuoverheid voor wat de beleidsvoorbereiding betreft en de ambtelijke vertegenwoordiging op het niveau van de Europese werkzaamheden.
26/9/2003
Op 23 september organiseerde Centrum Duurzaam Bouwen (kortweg CeDuBo) een studiedag over ventilatie, in samenwerking met J.E. Storkair, Orcon, Bemal en WTCB. Net die dag werden ook de resultaten van een studie bekend gemaakt, die uitwees dat de vervuiling binnenshuis dikwijls deze van buitenshuis ver overtreft.