Nieuw op EMIS

16/8/2012

Vergroening van de economie is een grote en noodzakelijke opgave voor Nederland. Dit vraagt een hervorming die zeker zo groot is als de hervorming van de woningmarkt en het houdbaar maken van het pensioenstelsel en de zorg. Vergroening levert een structurele versterking op en een ticket voor een toekomstbestendige Nederlandse economie. Dat is nodig gezien de verwachte verviervoudiging van de wereldeconomie in de komende veertig jaar en de daaraan verbonden ecologische effecten en toenemende schaarste aan grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.

16/8/2012

We verwelkomen Impala bvba in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

ISO 50001 ISO 9001:2008 Lean Management Kaderrichtlijn 2007/46

Klik hier om het profiel te bekijken... →

13/8/2012

Vandaag treden verbeterde regels met betrekking tot de inzameling en verwerking van e-afval in werking. E-afval (d.i. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of AEEA) is een van de snelstgroeiende afvalstromen en biedt aanzienlijke mogelijkheden om secundaire grondstoffen op de markt aan te bieden. Systematische inzameling en adequate verwerking zijn een eerste vereiste voor het recyclen van materialen als goud, zilver, koper en zeldzame metalen in tv's, laptops en mobiele telefoons. Met de nieuwe richtlijn wordt een duidelijke stap voorwaarts gezet op het gebied van milieubescherming en wordt een krachtige impuls gegeven aan het efficiënte gebruik van hulpbronnen in Europa.

13/8/2012

Nieuwe regels die vandaag in werking treden zullen ervoor zorgen dat EU-burgers beter worden geïnformeerd over de gevaren die uitgaan van industriële installaties in hun onmiddellijke omgeving. De regels passen in het kader van een voor het overige technische actualisering van de Seveso-richtlijn, een belangrijk instrument voor het beheer van industriële risico's, die momenteel wordt aangepast in het licht van de recente wijziging van de internationale en Europese indeling van chemische stoffen. De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe noodplannen op te stellen voor gebieden rond industriële installaties waar zich zeer grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen bevinden.

13/8/2012
Cover studie

In opdracht van Milieurapport Vlaanderen (MIRA) bepaalde de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voor 22 pesticiden het gebruik in de landbouw en de emissie naar oppervlaktewater. Nieuw in deze studie is de geografische detaillering van het gebruik (per landbouwperceel) voor 12 teeltgroepen waaruit de emissie naar oppervlaktewater is ingeschat. Het verband tussen gebruik en emissie naar oppervlaktewater biedt een belangrijk instrument om het waterbeleid inzake prioritaire stoffen te onderbouwen en te evalueren.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/01/2019

14/01/2019