Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SF (Smitheries and Foundries Industry).

Nieuw op EMIS

4/3/2005
Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed houdende instemming met het Scheldeverdrag en het Maasverdrag.
4/3/2005
Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, nam de Ministerraad kennis van het nieuw meerjarig onderzoeksprogramma: Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling.
3/3/2005
<p>In een gezamenlijk advies waarderen de MiNa-Raad en de SERV dat voor de eerste maal een voorontwerp van waterbeleidsnota voorligt. Volgens het decreet integraal waterbeleid moet de Vlaamse regering in een dergelijke waterbeleidsnota de krachtlijnen vastleggen van de visie op het integraal waterbeleid voor het Vlaamse gewest en per stroomgebied. De meerwaarde van de voorliggende waterbeleidsnota als plannings- en programmeringsinstrument lijkt evenwel beperkt. De raden vragen daarom een verdere invulling van de waterbeleidsnota.</p>
2/3/2005
Eind februari stelde de VREG op een persconferentie een nieuwe studie m.b.t. de stand van zaken op de Vlaamse energiemarkt voor. In het rapport wordt voor het eerst ook een beeld gegeven van de evolutie van de aardgasprijzen. De analyse is gebaseerd op de prijsgegevens voor januari 2005 die de elektriciteits- en aardgasleveranciers overmaakten.
25/2/2005
Indaver bouwt samen met Sita nv op haar site in Beveren een wervelbedinstallatie voor de gecombineerde thermische verwerking met energieterugwinning van hoogcalorisch afval en slib. De wervelbedinstallatie is een belangrijke stap in het verder uitbouwen van een toekomstgericht afvalbeleid en wordt als sluitstuk van de afvalverwerking in Vlaanderen beschouwd.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

15/02/2019