Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale versie van het referentiedocument 'Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations' is begin juli gepubliceerd.

Nieuw op EMIS

21/12/2010
Het ontwerpvoorstel van de Europese Commissie heeft betrekking op wetgeving om de voorschriften inzake de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij chemische stoffen betrokken zijn, te verscherpen. Als gevolg van de herziening van de Seveso?richtlijn zal de wetgeving worden aangepast in het licht van de gewijzigde EU?wetgeving voor chemische stoffen en zullen andere bepalingen worden verduidelijkt en bijgewerkt. Dit zal onder meer leiden tot striktere inspectienormen en tot een verbetering van de informatie die ter beschikking van het publiek wordt gesteld wanneer zich een ongeval voordoet. De nieuwe richtlijn moet op 1 juni 2015 van toepassing worden.
20/12/2010
Vanmiddag werd tijdens een persconferentie in Egmont II de balans opgemaakt van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De persconferentie vond plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de federale regering en de regeringen van gemeenschappen en de gewesten.
20/12/2010
Het maritiem vervoer veroorzaakt ongeveer 4% van de mondiale door de mens veroorzaakte CO2-emissies, wat de voetafdruk van dat vervoer ongeveer even groot maakt als die van Duitsland. Tot dusverre bestaat er geen regelgeving betreffende de emissies van het internationaal maritiem vervoer, maar deze kwestie werd recentelijk besproken binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en op de conferentie van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). Wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, is de scheepvaart de meest milieuvriendelijke vervoerswijze. Wanneer echter geen actie wordt ondernomen zullen de emissies van schepen in 2050 naar raming met 150 tot 200% zijn toegenomen. Momenteel vervoeren ongeveer 50 000 vrachtschepen 90% van alle goederen ter wereld, waardoor het zeevervoer onontbeerlijk is voor de wereldeconomie. In een vandaag gepubliceerd verslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie (Joint Research Centre - JRC) wordt een eerste algemeen overzicht gegeven van de methodologieën om de atmosferische emissies van schepen te ramen, worden technische oplossingen beschreven en worden beleidsopties geanalyseerd voor de vermindering van koolstofuitstoot en luchtverontreiniging in deze sector.
17/12/2010
Vandaag keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister van Innovatie Ingrid Lieten, de start goed van de Proeftuin Elektrische Voertuigen. Dit zal gebeuren door een oproep te lanceren naar geïnteresseerde bedrijven. In totaal investeert minister Lieten nu 38,25 miljoen euro in elektrische auto’s.
17/12/2010
Op voorstel van Vlaams minister van Energie Freya VAN DEN BOSSCHE heeft de Vlaamse Regering beslist om de energienormen voor nieuwe woningen, kantoren en scholen te verstrengen. ‘Tegen 2021 moeten nieuwe gebouwen zo goed als energieneutraal zijn’, zegt Van den Bossche. ‘Zuinig wonen is synoniem met betaalbaar wonen. Door de normen in 2012 en 2014 al een stuk aan te scherpen, zetten we bouwers en aannemers op een haalbaar maar ambitieus spoor.’

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/07/2018