Nieuw op EMIS

4/12/2003
Voortaan zullen de landen en de regio's in de stroomgebieden van de Maas en de Schelde beter samenwerken om de kwaliteit van het rivierwater op een goed niveau te houden. De landen en gewesten zullen er ook alles aan doen om overstromingsgevaar binnen de perken te houden en om het drinkwater drinkbaar te houden. Dat staat te lezen in twee gloednieuwe verdragen.
4/12/2003
De Vlaamse regering beslist principieel tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapportage (MER-VR). De bevoegde minister wordt gemachtigd een evaluatieverslag op te maken over het toepassingsgebied van de plan- en project-MER ten laatste twee jaar na de inwerkingtreding van dit uitvoeringsbesluit.
4/12/2003
Na advies van de Raad van State bepaalt de Vlaamse regering definitief de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen gelegen buiten de geigende bestemmingszone. Het besluit laat in bepaalde gevallen toe dat het gebruik of de functie van zonevreemde gebouwen wijzigt.
2/12/2003
De Vlaamse Regering heeft zich, na advies van de Raad van State, definitief akkoord verklaard met de nieuwe aanpassing van het Vlaams reglement over de milieuvergunning (VLAREM). Door de wijziging wordt het omzetten van methaangassen uit stortplaatsen naar energie verplicht gemaakt. Ook wil minister Sannen strengere normen en meetverplichtingen voor raffinaderijen en de non-ferro-industrie. Een aantal andere aanpassingen laten auto's met een LPG-tank toe in ondergrondse garages en versoepelen de controle op gasolietanks. De maatregelen moeten de levenskwaliteit van de Vlamingen verhogen en helpen om het Vlaams Klimaatplan te verwezenlijken.
2/12/2003
De Cel Natuur- en Milieueducatie en -Informatie (Cel NME&I) stimuleert netwerkvorming in de natuur- en milieueducatieve sector en sensibiliseert het brede publiek voor actuele milieuproblemen. Ze doet hiervoor beleidsvoorbereidend werk, moedigt wetenschappelijk onderzoek en professionalisering aan en werkt voor doelgroepen vernieuwende educatieve acties, pakketten en publicaties uit. Het NME-zine informeert je tweemaandelijks over de evoluties van de natuur- en milieueducatie in Vlaanderen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

14/06/2019

12/06/2019