Nieuws van het BBT-kenniscentrum

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

Nieuw op EMIS

3/2/2006
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag, na advies van de Raad van State, het voorontwerp van decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse grondenbank goedgekeurd met het oog op de indiening ervan bij het Vlaams Parlement. Met de Vlaamse grondenbank wil minister Peeters grondeigenaars en landbouwers, die omwille van grote infrastructuurwerken of andere overheidsprojecten hun eigendom dreigen te verliezen, de mogelijkheid bieden om hun bedreigde gronden uit te ruilen. Ook bij een bosuitbreiding of inrichting van een landbouwgebied kan de grondenbank ingezet worden.
3/2/2006
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse regering vandaag ingestemd met de energiebeleidsovereenkomst tussen het Vlaams gewest enerzijds en de elektriciteitsdistributienetbeheerders anderzijds. Er is dus overeengekomen dat de elektriciteitsdistributienetbeheerders zich contractueel zullen engageren om de groenestroomcertificaten op te kopen aan de decretaal bepaalde minimumwaarde.
3/2/2006
<p>De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakoord tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.</p> <p>Nieuw samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten</p>
3/2/2006
De Ministerraad keurde het programma STEREO II goed en machtigde de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, een bedrag van 25,85 miljoen euro voor de periode 2006-2014 te reserveren.
3/2/2006
Vlaamse Regering in kort bestek - 3 februari 2006

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving