Nieuws van het BBT-kenniscentrum

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

Nieuw op EMIS

3/2/2006
Milieuzorg Op School (MOS) roept alle scholen op om op donderdag 16 februari 2006 de verwarming n graadje lager te zetten. Die dag organiseert MOS voor de tweede maal de Dikke-truiendag.
3/2/2006
<p>Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd in 1997 voor 10 jaar vastgesteld en blijft gelden totdat het vervangen wordt door een nieuw beleidsdocument. Het RSV bevat bindende bepalingen, die het dwingende kader leveren voor de uitvoering ervan. Deze bindende bepalingen vormen de spil tussen de gewenste ruimtelijke structuur voor Vlaanderen, weergegeven in het richtinggevend deel van het RSV, en de concrete realisatie van deze ruimtelijke (toekomst)visie op Vlaanderen</p>
3/2/2006
Vlaamse Regering in kort bestek - 3 februari 2006
3/2/2006
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag de wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het Oppervlaktedelfstoffendecreet (VLAREOP) principieel goedgekeurd.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving