Waterzuiveringsselectiesysteem

Algemeen

Debiet- of samenstellingsvariatie [?]
ja
nee
Afscheidbaarheid [?]
Zijn de zwevende stoffen gemakkelijk af te scheiden uit het afvalwater, d.w.z vormen ze bij stilstand van het afvalwater na een poos een drijflaag bovenaan, of zinken ze naar de bodem?
goed
slecht
pH [?]
Ligt de zuurtegraad (pH) van het afvalwater steeds duidelijk binnen de tussengrenzen (5-8), of ligt hij geregeld boven 8 of onder 5.
pH < 5
5 <= pH < 8
pH >= 8
Bezinkbaarheid [?]
Zinken de zwevende stoffen onder invloed van de zwaartekracht naar de bodem wanneer het afvalwater enige tijd stilstaat?
goed
slecht
Temperatuur [°C] [?]
'Ja' aanduiden als temperatuur steeds onder de aangegeven waarde ligt, in de andere gevallen 'nee' aanduiden.
T <= 50
T > 50
Totaal kiemgetal verwijderen [?]
Het totaal kiemgetal is een maat voor het aantal micro-organismen aanwezig in het afvalwater. Indien pathogene (ziekteverwekkende) micro-organismen aanwezig zijn en men een gedesinfecteerd effluent wenst te bekomen, dient men aan te duiden dat het totaal kiemgetal moet worden verwijderd.
ja
nee
ZS [mg/l] [?]
Zwevende stoffen (ZS) zijn alle niet-opgeloste stoffen in een bepaald volume afvalwater. In principe definieert men de zwevende bestanddelen als die deeltjes die door de filtratie of centrifugatie kunnen afgescheiden worden. Het resultaat wordt uitgedrukt in mg/l.
<= 500
> 500
Geen enkele verregaande verwijdering [?]
Bij deze parameter 'ja' aanvinken indien geen enkele van de onderstaande polluenten verregaand verwijderd moet worden. Deze informatie is bepalend voor het al dan niet selecteren van de techniek kleinschalige biologische zuivering.
ja
nee
ZS verwijderen
ja
vergaand
nee

Storende stoffen

Olie of vet van biologische oorsprong [?]
Wordt er systematisch olie of vet in afvalwater aangetroffen? Wanneer men een staal neemt van het afvalwater en dit een tijdje laat rusten en de omgevingstemperatuur laat aannemen, vormt er zich dan een vloeibare of vaste drijflaag?
>100
<=100
Grove delen [?]
Bestaat het risico dat grove delen (>20 mm) voorkomen in het afvalwater? Grove delen zijn bv. hout, flessen, glas, enz. Het verwijderen daarvan is noodzakelijk ter bescherming van de stroomafwaarts voorziene waterzuiveringsapparatuur.
aanwezig
niet aanwezig
Olie of vet van biologische oorsprong verwijderen
ja
vergaand
nee
Zand [?]
Wordt er systematisch zand in het afvalwater aangetroffen? Zand kan bv. in het afvalwater terechtkomen via afwatering van bedrijfsterreinen die aangesloten zijn op het afvalwatercircuit.
aanwezig
niet aanwezig
Minerale olie [mg/l] [?]
aanwezig
niet aanwezig
Emulsie [?]
Wordt er systematisch een emulsie in het afvalwater aangetroffen? Emulsies geven het afvalwater een troebel uitzicht.
aanwezig
niet aanwezig
Minerale olie verwijderen
ja
vergaand
nee

Organische verbindingen

BZV [mg O2/l] [?]
BZV < 150
150 <= BZV < 300
BZV>=300
VOX [mg/l] [?]
VOX staat voor vluchtige organische halogeenverbindingen. Deze polluenten kunnen toxisch zijn voor de micro-organismen in een biologisch zuiveringssysteem. In dat geval kunnen ze de zuivering ernstig verstoren. De toxiciteit is zeer sterk afhankelijk van specifieke component - verder onderzoek is aangewezen.
<= 10
> 10
BZV verwijderen
ja
vergaand
nee
VOX verwijderen
ja
vergaand
nee
CZV[mg O2/l] [?]
CZV staat voor chemisch zuurstofverbruik. Het CZV bepaalt men m.b.v. kaliumbichromaat, waardoor de meeste organische verbindingen verregaand geoxideerd worden. CZV is dus een maat voor de oxideerbare vervuiling van het water en wordt uitgedrukt in mg O2/l. CZV is praktisch altijd hoger dan BZV.
<2000
> 2000
VOX toxisch
nee
ja
CZV verwijderen
ja
vergaand
nee
BTEX [mg/l] [?]
BTEX omvat de aromatische koolwaterstoffen benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen. Deze polluenten kunnen toxisch zijn voor de micro-organismen in een biologisch zuiveringssysteem. In dat geval kunnen ze de zuivering ernstig verstoren. De toxiciteit is zeer sterk afhankelijk van specifieke component - verder onderzoek is aangewezen.
<= 10
> 10
CZV/BZV [?]
Deze verhouding bepaalt de biologische afbreekbaarheid van het aanwezige organische materiaal. Hoe lager, hoe gemakkelijker biologisch afbreekbaar. Indien de verhouding hoger ligt dan 5, vereist CZV verwijdering nog een verdere nazuivering na biologische hoofdzuivering.
CZV/BZV <= 5
> 5
BTEX verwijderen
ja
vergaand
nee
PAKs [mg/l] [?]
PAKs staat voor poly-aromatische koolwaterstoffen. Deze polluenten kunnen toxisch zijn voor de micro-organismen in een biologisch zuiveringssysteem. In dat geval kunnen ze de zuivering ernstig verstoren. De toxiciteit is zeer sterk afhankelijk van specifieke component - verder onderzoek is aangewezen.
<= 1
> 1
BTEX toxisch
ja
nee
PAKs verwijderen
ja
vergaand
nee
Persistente organische stoffen toxisch [?]
Persistente organische stoffen zijn organische verbindingen die niet of zeer slecht biologisch afbreekbaar zijn. Ze worden vaak teruggevonden in pesticiden, biociden, detergenten en antischuim. Is er een risico dat deze stoffen voorkomen in het afvalwater? Wanneer bv. In het productieproces gewassen worden gespoeld kan het spoelwater pesticiden bevatten. Als dit spoelwater dan later als afvalwater wordt verwerkt kunnen deze stoffen storend werken bij eventuele biologische zuivering.
ja
nee
PAKs toxisch
ja
nee
Persistente organische stoffen verwijderen
ja
nee
vergaand
AOX/EOX verwijderen [?]
AOX staat voor adsorbeerbare gehalogeneerde verbindingen, EOX voor extraheerbare gehalogeneerde verbindingen. Deze polluenten kunnen toxisch zijn voor de biologische zuivering, waardoor ze die ernstig kunnen verstoren. De toxiciteit is zeer sterk afhankelijk van specifieke component - verder onderzoek is aangewezen.
ja
vergaand
nee
AOX/EOX toxisch
ja
nee

Nutriënten

BZV/N [?]
Deze verhouding bepaalt de mate waarin de micro-organismen in een klassieke actief slib zuiveringssysteem (biologisch), in staat zijn om stikstof te verwijderen. N staat hierbij voor het totale stikstofgehalte (in mg/l). Een waarde onder de 20 geeft aan dat een klassieke biologische zuivering alleen niet volstaat om stikstof te verwijderen.
<20
>=20
NO3- verwijderen [?]
NO3- - nitraatstikstof.
ja
vergaand
nee
Kj.N verwijderen
ja
nee
NO2- verwijderen [?]
NO2- - nitrietstikstof.
ja
vergaand
nee
NH4+ [mg/l] [?]
NH4+ - ammoniumstikstof.
<= 500
> 500
BZV/PO4-3 [?]
Deze verhouding bepaalt de mate waarin de micro-organismen in een klassieke actief slib zuiveringssysteem (biologisch), in staat zijn om fosfaat te verwijderen. Een waarde onder de 50 geeft aan dat een klassieke biologische zuivering alleen niet volstaat om fosfaat te verwijderen.
< 50
>= 50
NH4+ verwijderen
ja
vergaand
nee
(ortho-)PO4-3 verwijderen [?]
(ortho)PO4 3- - (ortho)fosfaat
ja
vergaand
nee

Metalen

Metalen verwijderen
ja
vergaand
nee
Cr(VI) verwijderen [?]
Cr(VI) - zeswaardig chroom. Deze polluent kan toxisch zijn voor de micro-organismen in een biologisch zuiveringssysteem. In dat geval kan Cr(VI) de zuivering ernstig verstoren. De toxiciteit kan optreden indien de concentratie groter is dan 5 mg/l.
ja
vergaand
nee
Metalen toxisch
ja
nee
Cr(VI) toxisch (> 5 mg/l) [?]
Cr(VI) (chroom - zeswaardig) wordt uitgedrukt in mg/l.

Bijkomende informatie:

Deze polluent kan toxisch zijn voor de biologische zuivering waardoor deze ernstig kan verstoord worden. De toxiciteit kan optreden indien de concentratie groter is dan 5 mg/l.
ja
nee
Metalen recupereren
ja
nee

Anorganische zouten

CN- verwijderen
ja
vergaand
nee
S-2 verwijderen
ja
vergaand
nee
CN- toxisch (> 1mg/l)
ja
nee
S-2 toxisch [?]
Een hoge sulfideconcentratie (S2-) kan toxisch zijn voor de micro-organismen in een biologisch zuiveringssysteem. De zuivering kan hierdoor ernstig verstoord worden.
ja
nee
SO4-2 verwijderen
ja
vergaand
nee
F- verwijderen
ja
vergaand
nee
SO4-2 toxisch [?]
Een hoge sulfaatconcentratie (SO42-) kan toxisch zijn voor de micro-organismen in een biologisch zuiveringssysteem. De zuivering kan hierdoor ernstig verstoord worden.
ja
nee
F- toxisch [?]
Een hoge fluorideconcentratie (F-) kan toxisch zijn voor de micro-organismen in een biologisch zuiveringssysteem. De zuivering kan hierdoor ernstig verstoord worden.
ja
nee
CI- verwijderen
ja
vergaand
nee
Totaal zoutgehalte verwijderen
ja
vergaand
nee

Gelieve even te wachten... Het resultaat wordt berekend...