Stafmedewerker beleid

Afdeling: Administratie Generaal
Team: Staf
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Kenmerken van de functie

Binnen de staf van de administrateur-generaal en meer bepaald binnen het strategisch team zijn we op zoek naar een beleidsmedewerker. Het strategisch team zorgt samen met de afdelingen voor de ontwikkeling van de middellange- en korte-termijn strategie van de OVAM, en voor de beleidsevaluatie- en vernieuwing. Het strategisch team zorgt verder voor de coördinatie en de doorvertaling van de strategie in de planningscycli  en adviseert over de totstandkoming van belangrijke beleidsstandpunten en dossiers. Advisering gebeurt aan de administrateur-generaal, de directie en in het kader van diverse strategische overlegfora. Het strategisch team fungeert als klankbord voor de stafmedewerkers van de inhoudelijke afdelingen.

Uw takenpakket bestaat uit:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de middellange- en korte-termijn strategie van de OVAM.  We streven hiervoor naar een continue beleidsevaluatie- en vernieuwing. U draagt inhoudelijk bij aan de beleidsontwikkeling van (onderdelen van) de thema’s afvalstoffen- en materialenbeleid, en/of bodembeleid. U evalueert en beoordeelt bestaande plannen en doelstellingen en doet onderbouwde voorstellen voor toekomstige plannen en doelstellingen. U verkent opportuniteiten in thema’s die raakvlakken vertonen met het OVAM-beleid (bijv. klimaat, wonen, etc.).
 • Het pro-actief capteren van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen, en de waarde ervan inschatten voor de OVAM-materie. U heeft daarbij feeling met het politieke niveau en bent in staat om het bestaande belanghebbendenmanagement te optimaliseren.
 • Mee de coördinatie en de doorvertaling verzorgen van de strategie in de planningscyclussen en adviseren bij de totstandkoming van belangrijke beleidsstandpunten en dossiers. U kan daarbij zelfstandig de jaarlijkse beheers- en beleidscyclus (ondernemingsplan, beleidsbrief) organiseren en coördineren. U toetst de voorstellen af aan de strategie en bewaakt de onderbouwing van de begrotingsvoorstellen, onderzoeks-, ICT- en communicatieplanning. U werkt mee aan de invulling van de meerjarencyclus (organiseren proces beleidsnota, bijdrage regeerakkoord) voor de beleidsthema’s.
 • Het adviseren aan de administrateur-generaal en directie, en in het kader van diverse strategische overlegfora. U volgt enkele strategische projecten op om hierover gericht te adviseren.
 • Een kritische reflectie hanteren bij voorstellen en rapportages, vanuit het oogpunt van het realiseren van de (jaar)doelstellingen, en vanuit een helicopterview over de grenzen van de afdelingen heen.
 • Het coördineren van de monitoring binnen de jaarlijkse cyclus (kwartaal – halfjaarlijks – jaarlijks) en bewaken van het beheer van de strategische en operationele risico’s, en van de proces- en projectdocumentatie. U zorgt waar nodig voor de externe beleidsrapportage. U coördineert de invulling en eventuele aanpassingen in het gebruik van de bestaande monitoringsystemen.

U voert dit uit in overleg met de overige leden van het strategisch team, maar zal gaandeweg autonomie en verantwoordelijkheid krijgen om dit zelfstandig aan te pakken.

Profiel

Wij zoeken een gedreven en geëngageerd medewerker met een masterdiploma en een grote interesse in milieu en maatschappij.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • 'bewijs van goed gedrag en zeden' kunnen voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt, in combinatie met horizontale mobiliteit.

Functievereisten

 • U kent de krachtlijnen van het materialen-, afval- en bodembeleid van de OVAM. Grondigere kennis van deze beleidsthema’s of van delen ervan is een pluspunt.
 • U kan verbanden leggen tussen de beleidsthema’s van de OVAM en andere beleidsthema’s die raakvlakken vertonen.
 • U hebt een zicht op de structuur van de Vlaamse overheid, met de werking volgens beleidsdomeinen. U kan daarbij de opdrachten van het beleidsdomein Omgeving duiden.
 • U bent vertrouwd met de begrippen ‘beleidscyclus’ en ‘beheerscyclus’.
 • U hebt ervaring met strategiebepaling, begeleiding en advisering bij beleidsvoorbereiding en/of strategische projecten. Kennis van de methodologie van beleidsplanning, beleidsmonitoring en beleidsevaluatie is een pluspunt.
 • U kan op basis van een analyse van informatie en feiten, beleidsrelevante en actiegerichte conclusies formuleren.
 • U bent in staat om stakeholders die nodig zijn voor uw opdrachten te identificeren, te benaderen en te betrekken.

Omschrijving van de belangrijkste persoonsgebonden competenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Voor deze functie zijn bijkomende gedragscompetenties gevraagd:

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1).
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en kan daar adequaat op reageren (niveau 2).
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2).
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen (niveau 2).
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2).
 • Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV- screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 15. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een persoonlijkheidsvragenlijst in. Jurygesprek met een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd Stafdienst-Administratie-generaal, de administrateur-generaal, een externe selectiespecialist en/of een OVAM HR-medewerker. Het gesprek vindt plaats in week 16-17. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap onder de vorm van een assessment in een extern development center, kan voor de geschikte kandidaten georganiseerd worden. Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden uitgenodigd voor een nieuw functie specifiek gesprek.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 8 april 2019 - 12 's middags. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be.

 

Contactgegevens

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

Uiterste sollicitatiedatum

08/04/2019

Vereist diploma

Master

Regio van tewerkstelling

Provincie Antwerpen