PROJECTMEDEWERKER GoToS3

PROJECTMEDEWERKER GoToS3

Functiecontext:

Het pilootproject GoToS3 bundelt en coördineert een portefeuille van zeventien projecten in het Interregprogramma Frankrijk-Vlaanderen-Wallonië. Als promotor van dit portefeuilleproject wil de POM West-Vlaanderen via interacties, de bundeling van activiteiten en het zoeken naar cross-sectorale verbanden en synergieën een grotere impact teweeg te brengen in zes domeinen van slimme specialisatie: (1) nieuwe materialen & chemie (2) textiel (3) gezondheid & zorg (4) landbouw & voeding (5) culturele en creatieve industrieën (6) mechatronica en werktuigbouwkunde.

Hoe kunnen onderzoekers en designers samen brainstormen om nieuwe toepassingen te vinden voor hun demonstratoren, bijvoorbeeld lichtgevend textiel? Hoe kan kennis en innovaties uit niet-verwante domeinen, bijvoorbeeld mechatronica en gezondheid, gecombineerd worden om zo tot verfrissende ideeën te komen?
Rapporteren gebeurt aan de algemeen directeur van de POM West-Vlaanderen.

Resultaatgebieden:

Je staat in voor de uitvoering van specifieke onderdelen/werkpakketten van het portefeuilleproject Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (‘GotoS3’):

 • prospectie, screening en opzetten van interdisciplinaire samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en tussen kennisinstellingen onderling, in de daartoe in het portefeuilleproject vooropgestelde sectoren (kunststoffen, nieuwe materialen, voeding …);

 • inschatting van de haalbaarheid van cross-sectorale innovaties/ideeën op het vlak van marktpotentieel, technologie, innovatief karakter, eigendomsrechten, financiële haalbaarheid …

 • uitbouwen van een netwerk van interdisciplinaire experten; overleg met en bemiddeling tussen deze experten omtrent concrete businesscases en businessmodellen, met als doel nieuwe innovatietrajecten uitstippelen, faciliteren en ondersteunen;

 • periodieke rapportering van de ondernomen acties en disseminatie van de projectresultaten (infosessies, evenement …);

 • coördinatie, opvolging en versterken van de effectiviteit van de projecten in de portefeuille;

 • afstemmen en informatie uitwisselen met stichting TUA West;

 • eindverantwoordelijkheid voor de digitale communicatie (website, sociale media, nieuwsbrief ....) rond activiteiten en realisaties binnen de portefeuille. Hiervoor wordt een ‘content creator’ in dienst genomen. 

Functieprofiel:

 • Je hebt voldoende affiniteit met technologie en onderzoek om met experten aan de slag te gaan. Kennis en/of affiniteit met de zes genoemde domeinen en ervaring met projectwerking en/of projectmanagement zijn belangrijke pluspunten.

 • Je bent een overtuigende en enthousiaste persoon met zin voor initiatief.

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en vaardigheden als teamspeler en netwerker.

 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht ingesteld, met voldoende creatief en innoverend vermogen.

 • Je bent sterk in coördineren, plannen, organiseren en opvolging.

 • Je bent flexibel ingesteld, zowel naar taken als naar werkomstandigheden.

 • Je hebt een goede kennis van het Engels en het Frans.

Aard en plaats van de tewerkstelling:

Het gaat om een contractuele tewerkstelling op voltijdse basis van onbepaalde duur met een inwerktijd van één jaar. De plaats van tewerkstelling is Kasteel Blommeghem (Marke). De duur van de functie is in principe gelimiteerd tot de finalisering en rapportering van het project (op heden voorziene einddatum: 31 december 2020).

POM West-Vlaanderen biedt het volgende:

 •  verloning volgens de graad van adviseur en met bezoldiging in de weddeschaal A4a-A4b met valorisatie van relevant bevonden anciënniteit; - maandelijkse brutowedde aan huidige index (oktober 2018) exclusief reglementaire toelagen in de weddeschaal A4a: min. € 3.740 - max. € 5.469 (0-24 jaar anciënniteit);

 • uitdagende jobinvulling op het kruispunt van onderzoek en bedrijfsleven en binnen een inspirerende projectcontext;

 • mogelijkheden voor continue bijscholing & zelfontplooiing en participatie aan studiedagen zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen van de thema’s; - een flexibele werkregeling met glijdende uren en een evenwichtige balans tussen werk en privé. 

Selectieprocedure:

 • Screening van de kandidaten gebeurt op basis van de kandidatuurstelling en het curriculum vitae. Kandidaten beschrijven in hun kandidatuurstelling het verband tussen de te solliciteren functie en hun diploma en/of werkervaring.

 • Proef op computer (weging 50) waarbij de visie, kennis en/of vaardigheden worden getest (inhoudelijke vragen, casestudie …). De kandidaten dienen minimum 60% te halen voor deze proef. • Assessmentproef waarbij wordt nagegaan of de kandidaten over voldoende capaciteiten beschikken die beantwoorden aan het functieprofiel. Deze test wordt afgenomen door een extern bureau. De resultaten van deze proef zijn informatief en richtinggevend;

 • Mondelinge proef (weging 50), waarbij aan de hand van een interview het curriculum vitae wordt besproken en afgetoetst ten opzichte van de functie, waarbij wordt gepeild naar de persoonlijkheid van de kandidaten, de motivatie van de kandidaten voor de functie en naar de geschiktheid van de kandidaten voor de functie. Er kan eveneens verdere vraagstelling gebeuren omtrent de proef op computer. De kandidaten dienen minimum 60% te halen voor de mondelinge proef.

Na de selectieprocedure wordt er een schriftelijk verslag van de gemotiveerde rangschikking van de kandidaten opgemaakt. De geslaagde kandidaten zullen volgens deze rangschikking worden voorgedragen met voorstel tot indienstneming.

De proef op computer zal plaatsvinden op woensdag 20 februari 2019.
De assessmentproef zal plaatsvinden op maandag 25 februari 2019 .
De mondelinge proef zal plaatsvinden op vrijdag 1 maart 2019 (namiddag).

Kandidaturen:

Geïnteresseerden zenden uiterlijk t.e.m. donderdag 14 februari 2019 hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66 8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE

of via e-mail: vacature@pomwvl.be 

http://www.pomwvl.be/sites/default/files/uploads/Vacature_Projectmedewerker%20GotoS3_2.pdf

 

Contactgegevens

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66
8200 Sint-Andries/Brugge

Uiterste sollicitatiedatum

14/02/2019

Vereist diploma

Master

Regio van tewerkstelling

Provincie West-Vlaanderen