Kwaliteitsdeskundige bodem

Afdeling: Bodembeheer
Team: Integraal kwaliteitsbeheer (iKB)
Niveau: Niveau B
Graad: Deskundige
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Kenmerken van de functie

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Het team iKB ondersteunt en inspireert interne en externe klanten en hun dienstverleners om kwalitatief saneringsmaatregelen te realiseren. Samen met de uitvoerders staat het team in voor de opvolging en voortdurende verbetering van de kwaliteit van de werking van betrokken bodemsaneringsdeskundigen en aannemers. Dit gebeurt door audits, veldwerkcontroles, selectieve rapportbeoordeling bij de deskundigen en via het Achillesprotocol bij de bodemsaneringsaannemers. Het team beheert de erkenningen van de bodemsaneringsdeskundigen, de labo's en de TOP/CGR’s. Verder is het team beleidsmatig actief binnen de bodemdiscipline.

In dat kader is de OVAM binnen de afdeling Bodembeheer, team iKB op zoek naar een kwaliteitsdeskundige. Als kwaliteitsdeskundige staat u in voor de controle op de naleving van reglementeringen, normen, e.d. bij bodemsaneringsdeskundigen. U zorgt mee voor de toekenning en de opvolging van erkenningen van labo's, erkende bodemsaneringsdeskundigen en beheerorganisaties.

Uw takenpakket bestaat o.a. uit:

 • Het voorbereiden en inplannen van controles en audits bij bodemdeskundigen.
 • Het analyseren, toetsen en interpreteren van bodemdata met als doel een adequate controle of audit uit te voeren.
 • Een professionele uitvoering te realiseren waarbij objectiviteit en integriteit voorop staan.
 • Het samenvatten en vastleggen van de bevindingen met conclusies in de kwaliteitsdatabank, waaruit kort na de controle/audit alle betrokkenen een degelijk rapport ontvangen.
 • Het opvolgen van de adviezen en het begeleiden van de deskundigen in hun verbetercyclus.
 • Het uitvoeren van interne rapportages aan de hand van de kwaliteitsdata.
 • Het (mee)verzorgen van het intern en externe opleidingen en sensibilisering (artikels, …).
 • Het uitbouwen van uw kennis en dit op peil houden.

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste collega met een grote interesse in milieu en maatschappij. Iemand die bij voorkeur niet nieuw is in de bodemmaterie of het uitvoeren van controles / audits. U werkt autonoom, bent integer en bereid om oplossingsgericht met de klant na te denken om tot gepaste oplossingen te komen.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • 'bewijs van goed gedrag en zeden' kunnen voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau B (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau B behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric.
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (http://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Functievereisten

 • U bent in het bezit van een bachelordiploma.
 • U beschikt over een grondige kennis van het bodemdecreet, de uitvoeringsbesluiten en procedures met betrekking tot kwaliteitsborging.
 • U beschikt over een grondige kennis van het Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).
 • U beschikt over een goede kennis van bodemonderzoeken en -saneringstechnieken en CMA.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met controles/audits.
 • U beschikt over een rijbewijs – type B en bent bereid tot verplaatsingen in heel Vlaanderen.
 • U beschikt over een grondige kennis van Windows, Excel, Open Office, Zimbra, Alfresco en Mistral.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
Niveau 1 – Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk.

 • Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar.
 • Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen.
 • Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na.
 • Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback).
 • Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie.

Assertiviteit: voor zijn mening of belang opkomen met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk uitoefent om dat niet te doen.
Niveau 1 – Geeft zijn standpunten weer, geeft zijn grenzen aan (reactief).

 • Heeft vertrouwen in zijn standpunten en komt voor zijn mening uit.
 • Maakt duidelijk als hij het oneens is met de gesprekspartner.
 • Bewaakt zijn grenzen van kennen en kunnen (bv. durft ‘nee’ te zeggen).
 • Gebruikt krachtige taal (dus niet ‘een beetje’, ‘misschien’, …).
 • Reageert evenwichtig en beheerst op druk (negatieve reacties, tegenstand, verwijten, …).

Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie.
Niveau 2 – Legt verbanden en ziet oorzaken.

 • Benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten.
 • Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.
 • Benoemt de oorzaken van problemen.
 • Detecteert onderliggende problemen.
 • Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie.

Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria.
Niveau 1 – Trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese.

 • Komt tot een synthese van de verzamelde informatie.
 • Evalueert de beschikbare informatie met een gezonde kritische ingesteldheid.
 • Weegt alternatieven tegen elkaar af.
 • Redeneert logisch en ziet de voor de hand liggende effecten van acties.
 • Formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is.

Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren.
Niveau 1 – Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden.

 • Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort.
 • Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op.
 • Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate manier op te lossen.
 • Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen.
 • Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening.

Plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken.
Niveau 1 – Plant en organiseert zijn werk effectief.

 • Brengt orde, structuur en regelmaat aan in de uit te voeren werkzaamheden en verkrijgt zo overzicht.
 • Legt doelen, prioriteiten en tijdsbesteding vast.
 • Houdt in zijn planning rekening met de begrippen dringend en belangrijk.
 • Gaat systematisch en stapsgewijs te werk.
 • Controleert de voortgang van zijn werk en stuurt bij wanneer nodig.

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. Screening op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 2 van 2019. De sollicitanten die niet geselecteerd worden op basis van deze selectiestap krijgen hiervan een schriftelijk bericht.
 2. Jurygesprek: functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd Bodembeheer, de teamverantwoordelijke iKB, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 4-5 van 2019. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit: een persoonlijkheidsvragenlijst, een aanvullende case, extra gesprek of andere relevante test (bijv. computervaardigheid, ….).
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt.
 5. Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.
 6. De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (B111, geen ervaring) 2.372,59 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 6 januari 2019. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Contactgegevens

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

Uiterste sollicitatiedatum

06/01/2019

Vereist diploma

Bachelor

Regio van tewerkstelling

Niet gedefinieerd
Provincie Antwerpen