Dossierbeheerder (met werfreserve) – specialisatie bodemsectorfondsen

Afdeling: Bodembeheer
Team: Bedrijven
Niveau: Niveau B
Graad: Deskundige
Contract: 3 jaar, mogelijks verlengbaar
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

De OVAM legt een werfreserve aan voor dossierbeheerders binnen haar materie. Deze vacature is specifiek voor een functie binnen de Afdeling Bodembeheer met specialisatie Bodemsectorfondsen.

Kenmerken van de functie

Binnen de afdeling Bodembeheer (team Bedrijven) is de OVAM op zoek naar een dossierbeheerder voor het Bodemsectorfonds Tersana vzw.

De vzw Tersana werd door de Vlaamse overheid als fonds erkend voor de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector.

Tersana richt zich tot twee doelgroepen. De eerste doelgroep zijn de professionelen zoals de garagisten, carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven. Het fonds wil de bedrijven bereiken waar bodemverontreiniging is vastgesteld en verdere stappen noodzakelijk zijn.

De tweede doelgroep zijn de eigenaars van gronden waar in het verleden een garage, carrosserie- of landbouwmechanisatiebedrijf werd uitgebaat. Door deze activiteiten kan op deze gronden bodemverontreiniging zijn. De eigenaars van deze gronden moeten voor 31 december 2023 een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren.

Tersana neemt, voor de probleembezitters binnen deze doelgroepen, de bodemsaneringszorgen over. Hiervoor moeten zij zich aanmelden bij Tersana. Deze aanmelding moet uiterlijk tegen 31 maart 2022 gebeuren.

De taak van de OVAM is het faciliteren van de opstart, de verdere begeleiding van het fonds en het opvolgen van de goede werking van het fonds. 

Uw takenpakket bestaat uit :

 • Verzamelen en verwerken van gegevens: voor het faciliteren van de goede opstart van de vzw Tersana staat u mee in voor het verzamelen en de verwerking van datagegevens. U overlegt hiervoor met het bodemsectorfonds.
 • Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens: concreet staat u in voor het beoordelen van binnenkomende dossiers (bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten, tussentijdse rapporten en eindevaluatieonderzoeken) op administratief, milieutechnisch en wetgevend vlak. U neemt duidelijke en gemotiveerde beslissingen binnen de vooropgestelde termijn. Hierbij houdt u rekening met de richtlijnen van het beleidskader en andere relevante wetgeving(en).
 • Opvolgen van de werking en/of uitvoering: concreet staat u in voor de opvolging en eventuele bijsturing van de werking van de vzw Tersana en de vooruitgang van de bodemonderzoeken en bodemsaneringen door de vzw Tersana.
 • Communicatie en contacten verzorgen: concreet bent u binnen OVAM eerste aanspreekpunt voor de projectleiders van de vzw Tersana. U schrikt er niet voor terug om met de medewerkers van de vzw Tersana in overleg te gaan en hen te overtuigen hun eventuele werking en/of uitvoering bij te sturen, indien dit noodzakelijk zou blijken.
 • Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied: concreet bent u mee op de hoogte van de trends in de sector.
 • (Voorstel tot) Beslissingen formuleren om het dossier correct af te handelen.
 • Binnen het tijdsbestek oppikken van andere bodemgerelateerde taken binnen het team Bedrijven.

Profiel

Wij zoeken een leergierige en enthousiaste collega. We zoeken een collega die communicatief en samenwerkingsgericht is en tevens zelfstandig, nauwkeurig en resultaatgericht werkt.

U bent vlot in de omgang en kan enthousiasmeren, overtuigen, strikte deadlines hanteren en ervoor zorgen dat anderen ook hun taken tijdig en correct vervullen. Iemand die proactief opportuniteiten en gevoeligheden kan detecteren en in staat is om initiatieven te nemen en voorstellen te doen. U schrikt er niet voor terug om verantwoordelijkheid te nemen.

U toont een open houding naar collega's binnen het team, binnen de OVAM en naar externen toe. U bent bereid kennis te delen en systematisch door te geven aan collega's.

U bent een goed organisator, werkt zorgvuldig en beschikt over de nodige communicatievaardigheden. Binnen de functie krijgt u regelmatig met deadlines te maken. Stressbestendigheid en flexibiliteit zijn voor u dan ook evident.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau B (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau B behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U beschikt (bij voorkeur) over een diploma bachelor in de chemie of bedrijfsmanagement (milieu en duurzaamheidsmanagement).
 • U heeft (bij voorkeur) voldoende kennis van milieu om onderzoeken/studies op te volgen.
 • U beschikt over goede sociale en netwerkvaardigheden, u heeft ervaring in creatie van draagvlak.
 • U beschikt over een rijbewijs B.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office of Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1).
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1).
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 1).
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 1).
 • Zorgvuldigheid: handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 45. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd Ann Cuyckens, teamverantwoordelijke Filip De Naeyer, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 46-47. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal en de externe selectiespecialist plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie binnen de OVAM. De kandidaten worden uitgenodigd voor een nieuw functie specifiek gesprek.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van 3 jaar, mogelijks verlengbaar.
 • Een verloning van (B111, geen ervaring) 2.372,59 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 7 november 2019 om 12u ‘s middags. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be

Contactgegevens

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

Uiterste sollicitatiedatum

07/11/2019

Vereist diploma

Bachelor

Regio van tewerkstelling

Niet gedefinieerd
Provincie Antwerpen