Analist projectleider ICT projecten

Afdeling: Algemene diensten
Team: ICT
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Kenmerken van de functie

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Het team ICT zorgt vanuit de OVAM-strategie en het OVAM-beleid voor het plannen, organiseren, coördineren en voortdurend bijsturen van het ICT-beleid en -beheer van de organisatie. Om de discrepantie te verminderen tussen wat de organisatie verwacht en wat ICT levert is een constante dialoog noodzakelijk tussen de directie en ICT. Zonder dialoog kan ICT niet bepalen welke ICT-diensten nodig zijn of hoe zij de ICT-middelen het best inzetten. Deze dialoog is ook van essentieel belang voor de wendbaarheid van de (ICT-)organisatie binnen de context van de VO en de (digitale) maatschappij.

Het ICT team is verantwoordelijk voor de uitwerking en de uitvoering van een ICT-governance. Ze documenteert en vertaalt de behoeften van de business door middel van procesanalyse en business cases. Ook de processen worden ingericht en verbeterd. Ook de ontwikkeling van nieuwe, of de verbetering van bestaande, toepassingen of diensten valt onder hun verantwoordelijkheid. Verder is het team verantwoordelijk voor het informatiebeheer en verzorgt het team zowel de eerstelijns- en tweedelijns dienstverlening.

Het team is op zoek naar een analist projectleider. U treedt op als verbindingsofficier tussen het ICT team en de business. U organiseert hiervoor afdelingoverschrijdend overleg, begeleid functioneel en technische besprekingen en rapporteert hierover. U doet de coördinatie van de verschillende IT gerelateerde projecten, in eerste instantie specifiek voor de afdeling Bodembeheer. U volgt daarbij het budget op en stuurt bij waar nodig.

Uw takenpakket als analist projectleider bestaat o.a. uit:

 • Het analyseren van de IT behoeften van de afdeling Bodembeheer.
 • Het opstellen van de functionele specificaties die het IT- team in staat stelt de nodige projecten uit te voeren.
 • Het opstellen van een business case voor de initiatie van projecten.
 • Het leiden en opvolgen van IT projecten in eerste instantie voor de afdeling Bodembeheer.
 • Het voorbereiden van testen, het testen zelf en het verzorgen van de user acceptance en validatie testen.
 • Het coördineren van de nodige initiatieven m.b.t. change management, zoals het informeren over de impact van processen aan de business, het opmaken van de user guide(s) en de functionele documentatie en het geven van opleidingen en informatieve sessies.

Profiel

Wij zoeken enthousiaste kandidaten met een masterdiploma. Een teamspeler met een grote affiniteit voor ICT en een gezonde interesse in milieu en maatschappij. Iemand die bereid is om op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen die zich stellen, al dan niet buiten zijn kennisgebied

Verder bent u:

 • proactief en kan u opportuniteiten en gevoeligheden detecteren, voeling houden met partners, stakeholders ... ;
 • in staat om verschillende projecten tegelijkertijd, zelfstandig te beheren;
 • in staat om nieuwe projecten zelfstandig op te zetten;
 • vlot in de omgang en communicatief sterk, kan u enthousiasmeren en omgaan met weerstand.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • 'bewijs van goed gedrag en zeden' kunnen voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (http://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Functievereisten

 • U heeft ervaring met project- en portfoliomanagement.
 • U heeft bij voorkeur ervaring in het sturen en opvolgen van ICTprojecten.
 • U beschikt over een brede informatica technische kennis.
 • Kennis van en voeling met de IT-wereld en de nieuwe IT-trends is een pluspunt.
 • U heeft ervaring met het creëren van draagvlak bij verschillende stakeholders.
 • U bent bereid om u in de inhoudelijke OVAM materie betreffende bodem en materialenbeheer in te werken.
 • U heeft kennis van objectgeoriënteerde (UML) en/of andere analyse methodologieën, technieken en tools.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met businessanalyse/behoeftebepaling.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met “agile” projectmethodologie, zoals Scrum en Kanban.
 • U bent bereid u in te werken in een aantal technische vaardigheden zoals SQL, XML, …

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
Niveau 2 – Handelt in het belang van de organisatie.

 • Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie.
 • Overweegt de gevolgen van zijn voorstellen en acties voor de organisatie.
 • Blijft consequent handelen, ook in lastige of onzekere situaties.
 • Zegt wat hij doet, is open over de door hem gehanteerde waarden en normen.
 • Wekt vertrouwen in zijn objectiviteit en integriteit.

Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
Niveau 2 – Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen

 • Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het persoonlijk belang.
 • Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren.
 • Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af.
 • Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen opdrachten aan te pakken.
 • Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft.

Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie.
Niveau 2 – Legt verbanden en ziet oorzaken.

 • Benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten.
 • Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.
 • Benoemt de oorzaken van problemen.
 • Detecteert onderliggende problemen.
 • Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie.

Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria.
Niveau 2 – Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan.

 • Komt tot een gefundeerd oordeel op basis van een brede en afgewogen analyse.
 • Betrekt consequenties en mogelijke neveneffecten van standpunten in zijn overwegingen.
 • Neemt standpunten in op basis van onvolledige maar voldoende informatie.
 • Neemt bij vragen of problemen een duidelijk standpunt in.
 • Motiveert en beargumenteert zijn standpunt.

Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen.
Niveau 1 – Plaatst operationele taken en problemen in een ruim perspectief of kader.

 • Schat de ruime consequenties van zijn voorstellen, beslissingen en acties correct in.
 • Denkt disciplineoverschrijdend (bv. gebruikt informatie uit andere domeinen, bekijkt de mogelijke impact op andere entiteiten).
 • Legt overstijgende, minder voor de hand liggende verbanden.
 • Maakt zich los van de dagelijkse praktijk, geeft de grote lijnen aan, denkt vooruit.
 • Kent de missie, visie en strategie van de organisatie(afdeling) en handelt ernaar bij de invulling van zijn functie.

Initiatief: kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen.
Niveau 2 – Neemt het initiatief om structurele problemen binnen zijn takendomein op te lossen (reactief en structureel).

 • Brengt knelpunten en problemen onder de aandacht en handelt ernaar (eventueel na overleg).
 • Geeft spontaan aan waar het afgeleverde resultaat verbeterd kan worden.
 • Formuleert uit eigen beweging voorstellen om bestaande situaties te verbeteren.
 • Zoekt naar alternatieve oplossingen als hij met structurele problemen wordt geconfronteerd.
 • Trekt zaken naar zich toe en neemt het eigenaarschap op van thema’s.

Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren.
Niveau 2 – Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders.

 • Onderzoekt de wensen, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden via gericht systematisch onderzoek (tevredenheidsenquêtes, mondelinge enquêtes, …).
 • Verleent nazorg en onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van belanghebbenden.
 • Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleert hiertoe concrete voorstellen.
 • Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk.
 • Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften (bv. handicap, kinderen, …).

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. Screening op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 2 van 2019. De sollicitanten die niet geselecteerd worden op basis van deze selectiestap krijgen hiervan een schriftelijk bericht.
 2. Jurygesprek: functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd Algemene Diensten, de teamverantwoordelijke ICT, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 4-5 van 2019. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit: een persoonlijkheidsvragenlijst, een aanvullende case, extra gesprek of andere relevante test (bijv. computervaardigheid, ….).
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt.
 5. Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.
 6. De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 6 januari 2019. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Contactgegevens

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

Uiterste sollicitatiedatum

06/01/2019

Vereist diploma

Master

Regio van tewerkstelling

Provincie Antwerpen