KnowSoil

KnowSoil is een online tool die werd ontwikkeld in het kader van het Europees project Catch-C. De tool neemt de impact van duurzame landbouwpraktijken op gewasproductiviteit, bodemkwaliteit (chemisch, fysisch en biologisch), koolstofopbouw en broeikasgasemissies onder de loep. Volgende landbouwpraktijken komen aan bod: no till, niet-kerende bodembewerking, vruchtwisseling, groenbedekkers, behoud van gewasresten en toepassing van compost, stalmest en drijfmest. De resultaten die in KnowSoil gepresenteerd worden, zijn afkomstig van een groot aantal bestaande Europese meerjarige veldproeven.

KnowSoil


Terug naar filteroverzicht

Algemene informatie

Doel
Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Tool type
Tool
Toepassingsgebied
Ontwerpfase & procesfase
Gratis/Betalend
Gratis
Zelfstandig uit te voeren
Ja
Handleiding
Nee
Talen
Nederlands
Afkomst
Europa

Contactgegevens

Adres
Catch-C
-
-

Categorieën

Thema's
Bodem
Sectoren
Landbouw
Aspects
Economisch
Milieutechnisch

Input

Algemeen
KnowSoil is webtool opgebouwd uit 2 delen. In deel 1 “Evalueer een landbouwpraktijk” kan de gebruiker het effect van één of meerdere landbouwpraktijk(en) op bodemkwaliteit, klimaatmitigatie en gewasproductiviteit evalueren aan de hand van één of meerdere indicator(en) (vb. gewasopbrengst, koolstofgehalte, broeikasgasemissies,…). Waar mogelijk wordt tevens de invloed van lokale factoren zoals klimaat, bodemtextuur, gewastype en termijn (korte termijn effect vs. lange termijn effect) mee in rekening gebracht.

In deel 2 “Selecteer een landbouwpraktijk” krijgt de gebruiker de kans om de ‘beste’ praktijk te selecteren naargelang het doel dat hij/zij voor ogen heeft.
Voorbereiding
Ofwel weet de gebruiker op voorhand goed wat hij/zij wil verbeteren of veranderen aan de bodem, ofwel past de gebruiker reeds een techniek toe en wil hij/zij weten wat het effect daarvan is op de bodem. In beide gevallen is enige voorstudie aan te raden.
Inspanningen (tijd)
Indicatief: enkele uren (voorbereiding, gebruik en verwerking resultaten)
Inspanningen (personeel)
Personeelslid met (bij voorkeur) kennis van bodem en landbouwpraktijken.

Output

Algemeen
Het resultaat van "Evalueer een landbouwpraktijk" is een tabel waarin de landbouwpraktijjken worden afgetoetst ten opzichte van de verschillende indicatoren. Daaruit blijkt of een bepaalde praktijk het beoogde effect al dan niet veroorzaakt.

Uit "Selecteer een landbouwpraktijk" worden naargelang het gewenste effect of gewasproductiviteit, bodemkwaliteit en/of klimaatmitigatie één of meerdere landbouwpraktijk(en) voorgesteld. Daarnaast gaat elke landbouwpraktijk vergezeld van een factsheet die de voornaamste resultaten van de Catch-C studie nog eens samenvat.

De gegeven uitkomsten zijn gebaseerd op algemene patronen zoals gevonden in de brede dataset. Steeds kunnen echter lokale factoren - zoals gewas, bedrijfssysteem, grondsoort, bewerkingsdiepte, en gebruikte werktuigen - van grote invloed zijn op het werkelijk effect.