Over de toepassing

De ENVIRONMENTAL LAWFORCE DATABASE wordt vrij ter beschikking gesteld voor wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Gebruik van deze data - op gelijk welke manier - moet gepaard gaan met een verwijzing naar deze website en de naam ENVIRONMENTAL LAWFORCE DATABASE moet steeds als bron worden vermeld.

Voor het strafrechtelijke sanctioneringstraject omvat de databank schendingen van het milieuhygiënerecht met toepassing in het Vlaamse gewest. De data-inzameling is gebeurd in het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent. Dit rechtsgebied telt zeven correctionele rechtbanken: Brugge, Dendermonde, Gent, Ieper, Kortrijk, Oudenaarde en Veurne. De vonnissen en arresten van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent voor de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006, alsook de arresten van 2007 gewezen inzake vonnissen geveld in 2006 of eerder zijn in de databank opgenomen. Daarenboven zijn er ook data in verband met het voortraject, m.n. de behandeling van dossiers door de parketten, mee in de databank opgenomen. Concreet gaat het over beleidssepots en minnelijke schikkingsvoorstellen van de parketten van Gent en Kortrijk naar aanleiding van dossiers die er  in 2005 toekwamen en over beleidssepots en minnelijke schikkingen van het parket van Ieper waartoe in 2005 werd besloten.

Ter documentatie van het bestuurlijke sanctioneringstraject met bestuurlijke beboeting werd  de beboetingspraktijk op grond van de Milieuhandhavingsordonnantie 1999 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderzocht. De databank omvat de besluiten te beboeten en niet te beboeten van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en de beroepsbesluiten van het Milieucollege voor de jaren 2004, 2005 en 2006, alsook de beroepsbesluiten van 2007 gewezen inzake beboetingsbesluiten van 2006. Wat het bestuurlijke voortraject betreft, werden de bestuurlijke sepots in BIM-dossiers voor de jaren 2004, 2005 en 2006 meegenomen.

Deze databank kan op verschillende manieren worden gebruikt:

-          Voor het opzoeken van de teksten (ingescand en als pdf-file bewaard) van bepaalde beslissingen .

-          Het genereren van databestanden (*.csv) voor statistische analyse.

-          Het raadplegen van fiches met belangrijke kenmerken van bepaalde beslissingen

De databank die op deze website beschikbaar wordt gesteld, is een belangrijk onderzoeksresultaat van het project "Environmental Law Enforcement: a Comparison of Practice in the Criminal and the Administrative Tracks" gefinancierd door het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) met een looptijd van vier jaar (maart 2007 - maart 2011).

 

Voor meer informatie omtrent het onderzoeksproject, raadpleeg de projectwebsite www.environmental-lawforce.be.

Start de applicatie